viernes, 24 de abril de 2015

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2015.Segons les dades de l’enquesta de població activa del primer trimestre de2015, fetes públiques ahir, dijous 23 d’abril de 2015, la població activa estrangera estava integrada per 2.768.700 persones, amb 1.837.100 ocupades i 931.600 aturades, mentre que 986.000 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.779.900, amb un descens trimestral de 22.900 i en sèrie interanual de 154.600 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA publicada ahir es calcula amb la base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.
 
Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2014, la població activa estrangera ha disminuït en 24.300 persones i en sèrie interanual la disminució es de 83.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha minvat en 103.100 persones sobre el trimestre anterior i ha augmentat en 98.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,74 %, 15.83 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,91 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,15 %, mentre que la disminució de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,33 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0,07, i la de la població estrangera una disminució del 0,39 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 33,65 %, es a dir  10.23 punts per sobre de l’espanyola (22,42 %). Durant el primer trimestre del 2015 la desocupació autòctona va disminuir en 16.800 persones, i va créixer entre la població estrangera en 3.700.  

Durant el primer trimestre del 2015 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat una disminució de 86.300 persones, i de 28.000 entre els treballadors si comparem les dades amb les del trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 61.200 persones, la població aturada minva en 144.200 i la inactiva en 9.300, mentre que la població ocupada espanyola creix en 443.000 persones, la població aturada disminueix en 344.400, i la inactiva augmenta en 27.400 persones

No hay comentarios: