martes, 3 de marzo de 2015

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de febrerEn primer lloc, faig referència a les dades d’afiliacióa la Seguretat Social, fetes  públiques avui dimarts, 3 de març, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

 
Pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer  ha estat de  1.528.369,  amb un augment de 12.313 persones sobre el mes anterior, degut al increment d’afiliats en el regim general de 11.023. Per la seva banda, el nombre de treballadors autònoms ha crescut en 1082, sent en l’actualitat un total de 241.696 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 463 persones, sent en l’actualitat 3.114.852.  

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 459.918 persones, mentre que l’augment del d’estrangers va ser de 7681.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació,atur registrat i contractes que corresponen al mes de febrer, i les de lesprestacions corresponents al mes de gener, que han estat publicades també avui dimarts, 3 de març, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 546.229 (12,11 % del total). 190.698 són de països UE i 355.531 de països no UE. S’ha produït un increment  mensual de 3.030  persones (el descens de tota la població ha estat de 13.538 persones), i una disminució interanual de 29.933 (9,96 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de febrer destaca l’augment entre les persones sense ocupació anterior (2,35 %, sent l’atur de 70.982 persones) i la disminució en el de la construcció (1,61 %, sent l’atur de 77.713 persones).        

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 116.041 (19,95 % del total). 24.147 són de països UE i 91.894 de països no UE, amb un augment mensual de 725 persones (23,93 % de l’augment en el conjunt d’Espanya), i una disminució interanual de 9.400 (31,34 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (64.007), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 18.824.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener:  236.451, amb un descens interanual del 17,2 %. 99.795 aturats són de països UE i 136.656 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,78 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,98 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,46 % en cas de subsidi, 10,09 % en la renda activa d’inserció, i 2,50 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i molt més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement considerable de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,52 % al 10,98 % (un augment del 4,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 10,66 al 9,46 % (un 11,2 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (9,46 i 10.98 %), capgirant per novè mes consecutiu una tendència mantinguda durant molts mesos anteriors de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,09 % del total dels perceptors, amb un 2,8 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives. 

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48,5 % dels estrangers de països UE i el 42,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 51,5 i  el 57,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 2.416.786, el 40 % reben prestacions contributives i el 60 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 34,05 % (41,42 i 38,48 % els mesos de gener de 2013 i 2014 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 159.240 milions d’euros, un 8,1 % de la despesa total (un descens del 2,4 % sobre l’any anterior).

El 66,1 % de la despesa total de prestacions (1.962.077 euros) es destina a la prestació contributiva, i el 65,6 % en el cas dels aturats estrangers (67,6 i 66,8 % en els mesos de gener de 2013 i 2014, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (15,10 %), per davant de les de Barcelona (13,07 %), %), Illes Balears (6,88 %), Alacant (4,99 %), València (4882 %), Girona (4,07 %), Tarragona (3,90 %), Múrcia (3,68), Málaga (3,35 %), Almeria (3,11 %), Saragossa (2,87 %), i Castelló (2,61 %). 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos consoliden el primer lloc (50.901, 21,53 %), per davant dels marroquins (43.226, 18,28 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (12.976, 5,49 %). En quart lloc trobem els búlgars (11.929, 5,05 %), en cinquè els colombians (9.749, 4,12 %), i en sisè els italians (9.177, 3,88 %).

No hay comentarios: