jueves, 22 de enero de 2015

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2014.Segons les dades de l’enquesta de població activadel quart trimestre de 2014, fetes públiques avui, dijous 22 de gener de 2015, la població activa estrangera estava integrada per 2.793.000 persones, amb 1.865.100 ocupades i 927.800 aturades, mentre que 987.000 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.779.900, amb un descens trimestral de 22.900 i en sèrie interanual de 154.600 persones.


Cal fer esment del fet que l’EPA publicada avui es calcula amb la nova base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadísticapublicà el dijous 24 d’abril de 2014 una nota metodològica sobre la nova basepoblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.
  
Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2014, la població activa estrangera ha crescut en 5.800 persones i en sèrie interanual la disminució es de 134.600. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 87.400 persones sobre el trimestre anterior i en 90.600 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,89 %, 15.65 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58,24 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha augmentat un 0,65 %, mentre que l’augment de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,21 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0,04, i la de la població estrangera una disminució del 0,52 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 33,22 %, es a dir  10.83 punts per sobre de l’espanyola (22,39 %). Durant el quart trimestre del 2014 la desocupació autòctona va créixer en 17.700 persones, i entre la població estrangera en 12.400.   

Durant el quart trimestre del 2014 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 69.700 persones, i el d’estrangers ha disminuït en 4.700 si comparem les dades amb les del trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera creix en 4.600 persones, la població aturada minva en 139.200 i la inactiva en 19.900, mentre que la població ocupada espanyola creix en 429.300 persones, la població aturada disminueix en 338.700, i la inactiva augmenta en 44.100 persones.

No hay comentarios: