martes, 2 de diciembre de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques avui dimarts, 2 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’octubre ha estat de 1549.398,  amb un descens de 16.555 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 17.555. Per la seva banda, el nombre de treballadors autònoms ha disminuït en 439, sent en l’actualitat un total de 240.701 afiliats,  mentre que l’afiliació total de la població autònoma també ha augmentat en 519 persones, sent en l’actualitat 3.120.052.   

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 402.209 persones, mentre que l’augment del d’estrangers va ser de 6.092.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de novembre, iles de prestacions corresponents al mes d’octubre, que han estat publicades també avui dimarts, 2 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 533.017 (11,81 % del total). 189.478 són de països UE i 343.539 de països no UE. S’ha produït un increment  mensual de 3.696  persones (el descens de l’atur del total de la població ha estat de 14.688 persones), i una disminució interanual de 34.777 (11.71 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de novembre destaca l’augment en el sector dels serveis (2,29 %, sent l’atur de 298.145 persones) i la disminució en el de l’agricultura (3,66 %, sent l’atur de 57.435 persones).         

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 113.193 (19,46 % del total). 23.885 són de països UE i 89.308 de països no UE, amb un augment mensual de 295 persones (7,98 % del total), i una disminució interanual de 12.882 (37,04 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (62.448), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 19.214.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre:  232.616, amb un descens interanual del 15,1 %. 95.477 aturats són de països UE i 137.139 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,51 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,70 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,18 % en cas de subsidi, 10,06 % en la renda activa d’inserció, i 2,24 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un augment de la població acollida a prestació contributiva, una important disminució dels perceptors de subsidi i més matisada dels qui reben la renda activa d’inserció, i un creixement de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,11 % al 10,70 % (un augment del 5,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens del 10,53 al 9,18 % (un 12,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es inferior que el dels qui cobren la prestació contributiva (9,18 i 10,70 %), capgirant per sisè mes consecutiu una tendència mantinguda durant molts mesos anteriors de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,06 % del total dels perceptors, amb un 3,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’octubre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors del subsidi i també que es troba por darrera del de perceptors de prestacions contributives.  

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48.6 % dels estrangers de països UE i el 42,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 51,4 i  el 57,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de setembre, un total de 2.446.687, el 40 % reben prestacions contributives i el 60 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 34,55 % (39,53 i 37,04 % els mesos d’octubre de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 153.037 milions d’euros, un 8,0 % de la despesa total (disminució interanual del 1,2 %).

El 65,2 % de la despesa total de prestacions (1.914.868 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 65,1 % quan es tracta d’aturats estrangers (66,4 i 66,2 % en els mesos d’octubre de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,33 %), per davant de les de Barcelona (13,61 %), %), València (5,25 %), Alacant (4,68 %), Múrcia (4,30), Illes Balears (3,88 %), Girona (3,71 %),Almeria (3,69 %), Tarragona (3,53 %), Málaga (3,06 %), Saragossa (3.05 %), i Castelló (2,74 %). 

No hay comentarios: