jueves, 23 de octubre de 2014

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del tercer trimestre de 2014.Segons les dades de l’enquesta de població activadel tercer trimestre de 2014, fetes públiques avui, dijous 23 d’octubre, la població activa estrangera estava integrada per 2.785.200 persones, amb 1.869.800 ocupades i 915.400 aturades, mentre que 1.017.600 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.802.800, amb un descens trimestral de 24.900 i en sèrie interanual de 223.300 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA publicada avui es calcula amb la nova base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.


Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del segon trimestre del 2014, la població activa estrangera ha minvat en 51.500 persones i en sèrie interanual la disminució es de 222.400. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 6.900 persones sobre el trimestre anterior i ha disminuït en 19.300 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,24 %, 15.22 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58,02 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,86 %, mentre que el descens de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,01 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,31 %, i la de la població estrangera disminueix en un 1,46 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 32,87 %, es a dir  11.47 punts per sobre de l’espanyola (22,40 %). Durant el tercer trimestre del 2014 la desocupació autòctona va disminuir en 142.400 persones, i entre la població estrangera en 52.800.   

Durant el tercer trimestre del 2014 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 149.200 persones, i el d’estrangers ha estat de 1.800 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 36.800 persones, la població aturada minva en 185.600 i la inactiva en 900, mentre que la població ocupada espanyola creix en 310.700 persones, la població aturada disminueix en 330.000, i la inactiva augmenta en 168.500 persones.

No hay comentarios: