jueves, 24 de julio de 2014

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del segon trimestre de 2014.Segons les dades de l’enquesta de població activadel segon trimestre de 2014, fetes públiques avui, dijous 24 de juliol, la població activa estrangera estava integrada per 2.836.300 persones, amb 1.868.000 ocupades i 968.300 aturades, mentre que 991.400 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.827.700, amb un descens trimestral de 19.200 i en sèrie interanual de 311.100 persones.

Cal fer esment del fet que l’EPA publicada avui es calcula amb la nova base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril una nota metodològica sobre la nova base poblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.

Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del primer trimestre del 2014, la població activa estrangera ha minvat en 15.400 persones i en sèrie interanual la disminució es de 243.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha crescut en 107.400 persones sobre el trimestre anterior i en 11.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 74,10 %, 16.06 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (58,04 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,03 %, mentre que el creixement de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,20 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,23%, i la de la població estrangera disminueix en un 0,31 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 34,14 %, es a dir  11.03 punts per sobre de l’espanyola (23,11 %). Durant el segon trimestre del 2014 la desocupació autòctona va disminuir en 202.900 persones, i entre la població estrangera en 107.500.   

Durant el segon trimestre del 2014 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un increment de 310.300 persones, i el d’estrangers ha estat de 92.100 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 111.100 persones, la població aturada minva en 132.300 i la inactiva en 67.600, mentre que la població ocupada espanyola creix en 303.6000, persones, la població aturada disminueix en 292.100, i la inactiva augmenta en 147.100 persones.

No hay comentarios: