martes, 3 de junio de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de maig.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques avui dimarts, 3 de juny, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.


Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

 
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de
1.608.221, amb un increment de 44.600 persones sobre el mes anterior, degut principalment a l’augment d’afiliats en el regim general de 40.372. Aquest increment ha anat acompanyat també de l’augment en el regim de treballadors autònoms (4.126 persones), essent en l’actualitat un total de 234.566 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 19.322 persones, quedant-se en 3.100.232.

Durant el mes de maig el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 261.361 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 43.169.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de maig, i lesde prestacions corresponents al mes d’abril, que han estat publicades també avui dimarts, 3 de juny, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 540.542 (11,82 % del total). 188.111 són de països UE i 352.431 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 22.123 persones (19,76 % del descens de l’atur del total de la població), i una disminució interanual de 46.569 (14,61 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de maig  destaca la disminució en els sectors de l’agricultura  (5,17 %, sent l’atur de 53.567 persones) i de la construcció (4,44 %, sent l’atur de 87.005 persones).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 115.675 (19,52 % del total). 22.866 són de països UE i 92.089 de països no UE, amb un descens mensual de 5.849 persones (26,43 % del descens a tot l’Estat), i una disminució interanual de 13.710 (28,22 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (61.346), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 22.517.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril:  241.963, amb un descens interanual del 20,2 %. 95.716 aturats són de països UE i 146.247 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,45 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 9,77 % si es tracta de la prestació contributiva, del 9,76 % en cas de subsidi, 10,31 % en la renda activa d’inserció, i 2,11 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s’observa un lleuger descens de la població acollida a prestació contributiva, una  important disminució dels perceptors de subsidi i de la renda activa d’inserció, i un mínim de la població acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,09 % al 9,77 % (un descens del 3,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un descens molt més important del 11,51 al 9,76 % (un 15,2 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora es pràcticament el mateix que el dels qui cobren la prestació contributiva (9,76 i 9,77 %), capgirant una tendència mantinguda durant moltes mesos de major importància del nombre de persones perceptores del subsidi. Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,31 % del total dels perceptors, amb un 11,0 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’abril cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix estan per davant dels perceptors de la prestació contributiva i del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,4 % dels estrangers de països UE i el 40,2 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 53,6 i  el 59,8 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril, un total de 2.561.238, el 41 % reben prestacions contributives i el 59 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 34,22 % (40,60 i 37,65 % els mesos d’abril de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 175.382 milions d’euros, un 7,7 % de la despesa total (disminució interanual del 7,2 %).

El 66,8 % de la despesa total de prestacions (2.077.377 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 63,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,0 i 65,8 % en els mesos d’abril de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,69 %), per davant de les de Barcelona (14,82 %), %), València (5,88 %), Alacant (4,52 %), Illes Balears (3,37 %), Almeria (3,25 %), Tarragona (3,24 %), Múrcia (3,20), Màlaga (3,19 %),  Girona (3,08 %), Saragossa (3,01 %), i  Castelló (2,98 %).     

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (50.726, 20,96 %), per davant dels marroquins (44.801, 18,52 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (15.935, 6,59 %). En quart lloc trobem els búlgars (11.484, 4,75 %), en cinquè els colombians (11.250, 4,65 %), i en sisè els italians (8.165, 3,37 %).

No hay comentarios: