miércoles, 7 de mayo de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques ahir dimarts, 6 de maig, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
 
Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

 
Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 1.563.621, amb un increment de 27.732 persones sobre el mes anterior, degut principalment a l’augment d’afiliats en el regim general de 23.324. Aquest increment ha anat acompanyat també de l’augment en el regim de treballadors autònoms (4.223 persones), essent en l’actualitat un total de 230.440 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 21.946 persones, quedant-se en 3.080.910.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 197.701 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 55.654.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d’abril, i lesde prestacions corresponents al mes de març, que van ser publicades també ahir dimarts, 6 de maig, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 562.665 (12,01 % del total). 195.951 són de països UE i 366.714 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 16.096 persones (14,42 % del descens de l’atur del total de la població), i una disminució interanual de 43.922 (16,37 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes d’abril  destaca la disminució en el sector dels serveis (4,16 %, sent l’atur de 305.737 persones) i l’augment entre les persones sense ocupació anterior (0,42 %, sent l’atur de 73.778)     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 121.524 (19,86 % del total). 24.433 són de països UE i 97.091 de països no UE, amb un descens mensual de 3.417 persones (21,22 % del descens a tot l’Estat), i una disminució interanual de 13.542 (27,12 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (64.622), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 23.564.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de marçr: 261.353, amb un descens interanual del 16,8 %. 102.915 aturats són de països UE i 158.438 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,78 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,00 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,27 % en cas de subsidi, 10,33 % en la renda activa d’inserció, i 2,14 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció, i un increment de l’acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,20 % al 10,00 % (un descens del 2,0 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 11,83 al 10,27 % (un 13,2 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,27 %) depassa 0,27 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,00 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,33 % del total dels perceptors, amb un 13,7 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de març cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI tornar a estar, desprès de cinc mesos, per davant dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,1 % dels estrangers de països UE i el 40,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 53,9 i  el 59,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 2.601.085, el 42 % reben prestacions contributives i el 58 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 35,61 % (41,68 i 38,23 % els mesos de març de 2012 i 2013 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 172.703 milions d’euros, un 7,9 % de la despesa total (disminució interanual del 22,3 %).

El 67,9 % de la despesa total de prestacions (2.187.934 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 63,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,0 i 65,7 % en els mesos de març de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,00 %), per davant de les de Barcelona (14,51 %), %), València (5,56 %), Illes Balears (4,69 %), Alacant (4,64 %), Tarragona (3,65 %), Girona (3,54 %), Málaga (3,27 %),  Múrcia (3,28), Saragossa (2,97 %), Almeria (2,98 %), i  Castelló (2,88 %).    

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (53.379, 20,42 %), per davant dels marroquins (47.897, 18,33 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (17.464, 6,68 %). En quart lloc trobem els colombians (12.356, 4,73 %), en cinquè els búlgars (12.113, 4,60 %), i en sisè els italians (9.154, 3,50 %).

No hay comentarios: