martes, 29 de abril de 2014

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2014.Segons les dades de l’enquesta de població activadel primer trimestre de 2014, fetes públiques avui, dimarts 29 d’abril, la població activa estrangera estava integrada per 2.851,700 persones, amb 1.775.900 ocupades i 1.075.800 aturades, mentre que 995.300 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 3.846.900, amb un descens trimestral de 87.500 i en sèrie interanual de 388.200 persones.

Cal fer especial esment del fet que l’EPA publicada avui es calcula amb la nova base de població que incorpora la informació actualitzada dels censos de població i habitatge de 2011. L’Institut Nacional d’Estadística publicà el dijous 24 d’abril una nota metodològica sobre la nova basepoblacional i posant en relleu que segons el cens de 2011 la població de 16 i mes anys supera en 373.700 persones la població que es prenia anteriorment en consideració per a la mostra, més concretament “estaba infravalorada en 585.700 españoles, y en cambio el número de extranjeros estaba sobrevalorado en 212.100”.
  
Feta aquesta matisació, si comparem amb les dades del quart trimestre del 2013, la població activa estrangera ha minvat en 75.900 persones i en sèrie interanual la disminució es de 364.000. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 111.100 persones sobre el trimestre anterior i en 60.500 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 74,13 %, 16.29 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,84 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,28 %, mentre que la de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,37 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,41%, i la de la població estrangera disminueix en un 1,80 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 37,72 %, es a dir  13.47 punts per sobre de l’espanyola (24,25 %). Durant el primer trimestre del 2014 la desocupació autòctona va disminuir en 11.100 persones, i entre la població estrangera va créixer en 8.700.   

Durant el primer trimestre del 2014 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 100.000 persones, i el d’estrangers ha disminuït en 84.600 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 180.500 persones, la població aturada minva en 183.500 i la inactiva en 24.200, mentre que la població ocupada espanyola creix en 100.900, persones, la població disminueix en 161.400, i la inactiva augmenta en 199.100 persones.

No hay comentarios: