martes, 4 de marzo de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer.En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques avui dimarts, 4 de març pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de gener ha estat de 1.520.688, amb un increment de 5.867 persones sobre el mes anterior, degut principalment a l’augment d’afiliats en el regim general de 4.731. Aquest increment ha anat acompanyat també de l’augment en el regim de treballadors autònoms (880 persones), essent en l’actualitat un total de 223.192 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 3.459 persones, quedant-se en 3.042.240.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social s’incrementà en sèrie interanual en 61.557 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 75.703.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de febrer, i lesde prestacions corresponents al mes de gener, que han estat publicades també avui dimarts, 4 de març, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 576.162 (11,97 % del total). 198.309 són de països UE i 377.853 de països no UE. S’ha produït un augment mensual de 6.526 persones (el descens de l’atur del total de la població ha estat de 1.949) , i una disminució interanual de 51.908 (22,79 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de febrer destaca la disminució en el sector de  la construcció (0,98 %, sent l’atur de 94.737 persones) i l’augment en el sector de l‘agricultura (3,50 %, sent l’atur de 54.969), i entre les persones sense ocupació anterior (5,08 %, sent l’atur de 69.682)     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 125.441 (19,92 % del total). 25.381 són de països UE i 100.060 de països no UE, amb un increment mensual de 29 persones (0,44 % del total de la població estrangera), i una disminució interanual de 13.311 (25,64 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (68.294), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 24.206.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener: 285.605, amb un descens interanual del 16,4 %. 113.862 aturats són de països UE i 171.743 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,18 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,52 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,66 % en cas de subsidi, 10,36 % en la renda activa d’inserció, i 2,18 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció, i un increment de l’acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,77 % al 10,52 % (un descens del 2,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 12,34 al 10,66 % (un 13,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,66 %) depassa 0,14 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,52 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,36 % del total dels perceptors, amb un 18,3 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de gener cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI tornar a estar, per quart mes consecutiu, per sota dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 49,9 % dels estrangers de països UE i el 43,0 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 50,1 i  el 57 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 2.805.275, el 44 % reben prestacions contributives i el 56 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 38,47 % (44,98 i 41,42 % els mesos de desembre de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 198.009 milions d’euros, un 8,3 % de la despesa total (disminució interanual del 7,8 %).

El 70 % de la despesa total de prestacions (2.382,787 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 66,8 % quan es tracta d’aturats estrangers (65,6 i 67,6 % en els mesos de gener de 2012 i 2013, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,13 %), per davant de les de Barcelona (14,31 %), %), Illes Balears (6,26 %), València (4,99 %), Alacant (4,73 %), Girona (4,07 %),Tarragona (3,86 %), Múrcia (3,40), Málaga (3,32 %), Saragossa (2,88 %), Almeria (2,81 %),  i Castelló (2,68 %). 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (57.702, 20,20 %), per davant dels marroquins (50.794, 17,78 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (19.493, 6,83 %). En quart lloc trobem els colombians (13.616, 4,77 %), en cinquè els búlgars (13.179, 4,61 %), i en sisè els italians (10.542, 3,69 %).

No hay comentarios: