martes, 4 de febrero de 2014

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener.


 
En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes  públiques avui dimarts, 4 de febrer, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de gener ha estat de 1.514.821, amb un descens de 28.485 persones sobre el mes anterior, degut principalment a la disminució d’afiliats en el regim general de 26.794. Aquesta disminució ha anat acompanyada també del descens en el regim de treballadors autònoms ( - 1.661 persones), essent en l’actualitat un total de 222.312 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha minvat en 11.560 persones, quedant-se en 3.038.071.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 184.031 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 85.534.

Analitzo a continuació les dades sobre demandantsd’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de gener, i lesde prestacions corresponents al mes de desembre, que han estat publicades també avui dimarts, 4 de febrer, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 569.536 (11,82 % del total). 192.291 són de països UE i 377.345 de països no UE. S’ha produït un augment mensual de 13.908 persones (12,29 % del creixement de l’atur del total de la població) , i una disminució interanual de 52.843 (31,76 % del descens de l’atur del total de la població). En les dades del mes de gener destaca la disminució en el sector de  la construcció (0,24 %, sent l’atur de 95.671 persones) i l’augment en el sector dels serveis (3,02 %, sent l’atur de 317.756), i entre les persones sense ocupació anterior (5,66 %, sent l’atur de 66.326)     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 125.412 (22,01 % del total). 25.081 són de països UE i 100.331 de països no UE, amb un increment mensual de 1.688 persones (12,13 % del total de la població estrangera), i una disminució interanual de 12.557 (23,76 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (68.710), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 24.434.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre: 283.166, amb un descens interanual del 15,3 %. 113.174 aturats són de països UE i 169.992 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,32 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,72 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,83 % en cas de subsidi, 10,38 % en la renda activa d’inserció, i 2,16 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció, i un increment de l’acollida al subsidi agrari. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,00 % al 10,72 % (un descens del 2,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 12,42 al 10,83 % (un 12,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,83 %) depassa 0,11 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,72 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,38 % del total dels perceptors, amb un 20,0 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de desembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI tornar a estar, per tercer mes consecutiu, per sota dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50,6 % dels estrangers de països UE i el 43,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 50,4 i  el 56,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 2.742.905, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 38,10 % (45,87 i 41,03 % els mesos de desembre de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 196.134 milions d’euros, un 8,5 % de la despesa total (disminució interanual del 7,6 %).

El 69,6 % de la despesa total de prestacions (2.355.563 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 67,2 % quan es tracta d’aturats estrangers (66,1 i 67,6 % en els mesos de desembre  de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,33 %), per davant de les de Barcelona (14,23 %), %), Illes Balears (6,34 %), València (4,77 %), Alacant (4,62 %), Girona (4,07 %),Tarragona (3,70 %), Múrcia (3,44), Málaga (3,31 %), Saragossa (2,97 %), Almeria (2,83 %),  i Castelló (2,66 %). 

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos mantenen el primer lloc (57.860, 20,43 %), per davant dels marroquins (50.001, 17,66 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (19.408, 6,85 %). En quart lloc trobem els colombians (13.694, 4,84 %), en cinquè els búlgars (13.011, 4,59 %), i en sisè els italians (10.143, 3,58 %).

No hay comentarios: