viernes, 24 de enero de 2014

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del quart trimestre de 2013.Segons les dades de l’enquesta de població activa del quart trimestre de2013, fetes públiques ahir dijous, 23 de gener, la població activa estrangera estava integrada per 3.175.900 persones, amb 2.013.500 ocupades i 1.162.300 aturades, mentre que 1.132.800 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.308.600, amb un descens trimestral de 17.100 i en sèrie interanual de 163.000 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del nou trimestres anteriors.

Si comparem amb les dades del tercer trimestre del 2013, la població activa estrangera ha minvat en 24.300 persones i en sèrie interanual la disminució es de 168.500. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha disminuït en 49.100 persones sobre el trimestre anterior i en 99.400 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 73,71 %, 16.10 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,61 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0,270 %, mentre que la de la taxa de la població espanyola ha estat del 0,14 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un descens del 0,21%, i la de la població estrangera disminueix en un 1,08 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 36,60 %, es a dir  12.30 punts per sobre de l’espanyola (24,30 %). Durant el quart trimestre del 2013 la desocupació autòctona va créixer en 7.700 persones, i entre la població estrangera va disminuir en 16.100. 

Durant el quart trimestre del 2013 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 56.800 persones, i el d’estrangers ha disminuït en 8.200 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 109.000 persones, la població aturada minva en 59.500 i la inactiva creix en 5.500, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 89.900, persones, la població aturada en 9.600, i la inactiva augmenta en 51.100 persones.

No hay comentarios: