martes, 3 de diciembre de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de novembre.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliacióa la Seguretat Social fetes  públiques avui dimarts, 3 de desembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.545.170, amb un descens de 45.266 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 44.359. Aquesta disminució ha anat acompanyada del descens en el regim de treballadors autònoms de 707 persones, essent en l’actualitat un total de 223.671 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 3.816 persones, quedant-se en 3.042.596.

Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 237.505 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 118.504.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació,atur registrat i contractes que corresponen al mes de novembre, i les de prestacionscorresponents al mes d’octubre, que han estat publicades també avui dimarts, 5 de novembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 567.794 (11,80 % del total). 181.594 són de països UE i 386.200 de països no UE. S’ha produït un creixement mensual de 7.873 persones (el descens de l’atur del total de la població ha estat de 2.475 persones), i una disminució interanual de 48.6228 (el descens de l’atur del total de la població ha estat de 98.909 persones). En les dades del mes de novembre destaca la disminució en el sector de  la construcció (1,96 %, sent l’atur de 95.464 persones) i l’augment en el sector de l’agricultura (4,88 %, sent l’atur de 54.363).      

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 126.075 (22,20 % del total). 23.774 són de països UE i 102.301 de països no UE, amb un creixement  mensual de 1.874 persones (23,80 % del total de la població estrangera), i una disminució interanual de 10.431 (21,45 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (68.777), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 24.830.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’octubre: 273.888, amb un descens interanual del 14,1 %. 104.542 aturats són de països UE i 169.346 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 9,92 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,11 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,53 % en cas de subsidi, 10,45 % en la renda activa d’inserció, i 2,00 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’octubre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,49 % al 10,11 % (un descens del 3,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 12,08 al 10,53 % (un 12,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,53 %) depassa 0,42 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,11 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,45 % del total dels perceptors, amb un 22,2 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes d’octubre al destacar que el percentatge de perceptors de la RAI tornar a estar per sota dels perceptors del subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 49,6 % dels estrangers de països UE i el 42,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 50,4 i  el 57,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’octubre, un total de 2.761.379, el 44 % reben prestacions contributives i el 56 % prestacions assistencials.

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 37,04 % (43,47 i 39,53 % els mesos d’octubre de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 188.250 milions d’euros, un 8,1 % de la despesa total (disminució interanual del 6,9 %).

El 69,7 % de la despesa total de prestacions (2.328.742 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 66,2 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,5 i 66,4 % en els mesos d’octubre de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,34 %), per davant de les de Barcelona (15,05 %), València (5,37 %), Alacant (4,58 %), Múrcia (3,68 %), Illes Balears (3,67 %),Girona (3,65 %),Tarragona (3,37 %), Almeria (3,20 %), Málaga (3,18 %), Saragossa (3,01 %), i Castelló (2,77 %).  

E) Per nacionalitats, els treballadors romanesos tornen a ocupar el primer lloc (54.992, 20,08 %), per davant dels marroquins (49.952,  18,24 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (19.679, 7,19 %). En quart lloc trobem els colombians (14.202, 5,19 %), en cinquè els búlgars (12.348, 4,51 %), i en sisè els italians (9.323, 3,40 %).

No hay comentarios: