viernes, 27 de diciembre de 2013

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de novembre.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà el dimarts 17 de desembre les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de novembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de novembre hi ha un total de 1.545.170 afiliats (53,12 % homes i 46,88 % dones), dels quals 585.599 són de països UE (310.444 homes i 277.156 dones), i 957.571 són de països no UE (510.728 homes i 446.844 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 7,12  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de novembre  de 2012 era de 1.663.674. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 118.504 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 44.449 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de la disminució de 707, i en sèrie interanual hem passat dels 215.675 del mes de novembre de 2012 als actuals 223.671.     

En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de novembre d’enguany és la següent: el 85,23 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 14,48 % al d’autònoms, el 0,27 % al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (140.174 i 89.261, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (42.270 i 25.144), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (63.581 i 44.072).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència boliviana es majoritària (36.605), seguida de la romanesa (32.649) i paraguaiana (19.781).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de novembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (349.199, 22,60 %), seguida de Madrid (336.232, 21,76 %), Andalusia (185.579, 12,01 %) i la Comunitat Valenciana (173.325, 11,22 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 16.405 persones, un 4,49. %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (365.604, 21,98 %), seguida de Madrid (358.898, 21,57 %), Andalusia (207.381, 12,47 %) i la Comunitat Valenciana (183.955, 11,06 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 21.242 persones, un 5,64 %9.
  
Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 13,72 i 16,74 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 208.813 persones (15,86 %), de les quals 138.255 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 169.229 treballadors, un 12,85 %, dels quals 109.638 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 97.907 treballadors, un 7,43 % del total, dels quals 62.050 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 87.991 afiliats, 6,68 %, dels quals 49.575 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 71.943 persones, un 5,46 %, dels quals 40.294 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.670, 31,15 %), del sector de l’hostaleria (44.148, 19,74 %), i del sector de la construcció (26.054, 11,65 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.654). El mes de novembre de 2012 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 222.690 persones (15,44 %), de les quals 151.441 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 181.603 treballadors, un 12,59 %, dels quals 120.318 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 109.143 treballadors, un 7,57 % del total, dels quals 72.348 eren de països no UE; la industria manufacturera ocupava el quart lloc, amb 95.444 afiliats, 6,62 %, dels quals 55.680 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupava a 87.255 persones, un 6,05 %, dels quals 50.631 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.456, 30,35 %), del sector de l’hostaleria (42.837, 19,86 %), i del sector de la construcció (27.178, 12,60 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 19.487).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (242.179), i els marroquins es situen en la segona posició amb 182.397 treballadors. Els xinesos ocupen per primera vegada la tercera posició, amb 89.231, quedant ara els equatorians en la quarta posició (86.515), per davant dels bolivians amb 71.496, dels colombians amb 64.087, dels italians amb 59.357, dels britànics amb 52.910, dels búlgars amb 48.718, i dels treballadors del Perú amb 43.421. Les dades delmes de novembre de 2012 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (266.433), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 195.840 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (108.961), seguits, dels xinesos amb 87.859, dels bolivians amb 81.867, dels colombians amb 80.274, dels italians amb 58.611, dels peruans amb 54.407, dels búlgars amb 53.143, i dels treballadors del Regne Unit amb 52.412.
  
3. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 349.199, dels quals 103.352 són de països UE i 245.847 de països no UE.

Per règims, el 85,86 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 13,93 % en el d’autònoms, i el 0,21 % en el del mar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i xinesos en el general (29.743, 22.592 i 12.969,  respectivament), dels xinesos, romanesos i italians en el d’autònoms (10.466, 3.802 i 3.756), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.417 i 2.642). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.118), seguida de la marroquina (3.042), i de l’equatoriana (2.687).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 4,56 i 13,89 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 48.294 (16,11 %), dels quals 37.687 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 46.557 afiliats (15,53 %,) dels quals 33.179 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 29.346 afiliats (9,79 %), dels quals 21.276 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 29.287 (9,77 %), dels quals 19.435 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 15.458 (5,16 %), dels quals 11.834 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.342, 27,42 % del total), de l’hostaleria (10.595, 21,78 %) i de la construcció (4.213, 8,66 %). Les dades del mes de novembre de 2012 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 50.467 (15,83 %), dels quals 39.694 eren de països no UE, i el segon era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 49.017 afiliats (15,37 %), dels quals 35.259 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 31.6190 afiliats (9,92 %), dels quals 23.694 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 31.249 (9,80 %), dels quals 21.145 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 19.164 (6,05 %), dels quals 14.761 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.323, 26,86 % del total), de l’hostaleria (9.830, 21,43 %) i de la construcció (4.295, 9,36 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (40.606), seguits dels romanesos (31.331), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.769). A continuació trobem els bolivians (20.438), els italians (19.010), els equatorians (16.649), els colombians (12.381), els pakistanesos (13.404), els francesos (12.695), i els peruans (12.001).Les dadesdel mes de novembre de 2012 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (43.627), seguits dels romanesos (32.451), i els xinesos ocupaven la tercera posició (23.188). A continuació trobàvem els bolivians (22.532), els equatorians (20.536), els italians (18.946), els colombians (15.046), els peruans (13.812), els pakistanesos (12.828), i els francesos (12.8764).

No hay comentarios: