martes, 3 de septiembre de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost.En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques avui dimarts, 3 de setembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’agost ha estat de 1.607.609, , amb un descens de 25.294 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 23.835 persones, i també  en el regim de treballadors autònoms de 1.403 persones, trencant la tendència positiva dels cinc mesos anteriors, essent en l’actualitat un total de 223.138 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha minvat en 16.082 persones, quedant-se en 3.034.003.

Durant el mes d’agost el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 568.290 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 157.323.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de d’agost, i les de prestacionscorresponents al mes de juliol, que han estat publicades també avui dimarts, 3 de setembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 547.469 (11,65 % del total). 175.902 són de països UE i 371.567 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 11.246 persones (l’atur del total de la població ha disminuït en 31 persones), i una disminució interanual de 37.695 (l’atur del total de la població ha crescut en 73.149 persones). En les dades del mes d’agost  destaca la disminució en la població sense ocupació anterior (4,84 %, sent l’atur de 62.756 persones) i en el sector de la construcció (1,98 %, sent l’atur de 102.987).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 116.062 (21,19 % del total). 21.252 són de països UE i 94.810 de països no UE, amb un descens    mensual de 3.516 persones (31,26 % del total), i una disminució interanual de 11.371 (30,16 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (59.939), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 26.359.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol:  290.436, amb un descens interanual del 11,8 %. 109.659 aturats són de països UE i 180.777 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,10 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,25 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,68 % en cas de subsidi, 10,92 % en la renda activa d’inserció, i 2,23 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juliol amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 10,84 % al 10,25 % (un descens del 5,5 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 12,33 al 10,68 % (un 13,4 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,68 %) depassa 0,43 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,25 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,92 % del total dels perceptors, amb un 22,6 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de juliol cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix essent superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi, però les diferències percentuals s’han escurçat considerablement.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,2 % del estrangers de països UE i el 44,5 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 46,8 i  el 55,5 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juliol, un total de 2.876.557, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (40 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 38,53 % (46,44 i 40,06 % els mesos de juliol de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 203.925 milions d’euros, un 8,4 % de la despesa total (disminució interanual del 7,7 %).

El 70,8 % de la despesa total de prestacions (2.439.637 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 67,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (64,7 i 65,8 % en els mesos de juliol de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,08 %), per davant de les de Barcelona (14,84 %), València (6,18 %), Almeria (4,86 %), Múrcia (4,46 %), Alacant (4,42 %), Málaga (3,00 %), Tarragona (2,85 %), Girona (2,69 %), Saragossa (2,67 %), Castelló (2,64 %), i Illes Balears (2,36 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins mantenen el primer lloc (58.084, 20,00 %), per davant dels romanesos (57.783,  19,90 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (21.157, 7,28 %). En quart lloc trobem els colombians (14.655, 5,05 %), en cinquè els búlgars (12.790, 4,40 %), i en sisè els italians (8.865, 3,05 %).

No hay comentarios: