viernes, 2 de agosto de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.


En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques avui divendres, 2 d’agost pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.632.903, amb un descens de 8.919 persones sobre el mes anterior, degut a la disminució d’afiliats en el regim general de 9.937 persones, no compensades pel creixement de l’afiliació en el regim de treballadors autònoms de 902 persones, mantenint la tendència positiva del mes anterior, essent en l’actualitat un total de 224.541 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha crescut en 4.369 persones, quedant-se en 3.046.644.

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 605.983 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 132.029.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de juliol, i les de prestacionscorresponents al mes de juny, que han estat publicades també avui divendres, 2 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 558.715 (11,89 % del total). 175.946 són de països UE i 382.769 de països no UE. S’ha produït un descens mensual de 15.524 persones (23,93 % del total), i una disminució interanual de 36.041 (l’atur del total de la població ha crescut en 175.946 persones). En les dades del mes de juliol  destaca la disminució en el sector de la indústria (3,32 %, sent l’atur de 38.369 persones) i el creixement en l’agricultura (0.93 %, sent l’atur de 51.010).       

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 119.578 (19,59 % del total). 21.287 són de països UE i 98.291 de països no UE, amb un descens    mensual de 4.374 persones (28,17 % del total), i una disminució interanual de 9.347 (25,93 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (61.217), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 27.023.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny:  288.199, amb un descens interanual del 13,7 %. 106.075 aturats són de països UE i 182.124 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,290 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,48 % si es tracta de la prestació contributiva, del 10,86 % en cas de subsidi, 10,98 % en la renda activa d’inserció, i 2,19 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 11,17 % al 10,48 % (un descens del 6,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 12,68 al 10,86 % (un 14,4 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (10,86 %) depassa 0,38 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,48 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,98 % del total dels perceptors, amb un 22,5 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de juny cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI segueix essent superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi, però les diferències percentuals s’han escurçat considerablement.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51,1 % del estrangers de països UE i el 43,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 48,9 i  el 56,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de juny, un total de 2.801.625, el 45 % reben prestacions contributives i el 55 % prestacions assistencials (42 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 37,57 % (46,75 i 40,06 % els mesos de juny de 2011 i 2012 respectivament). La despesa per als aturats estrangers és de 200.599 milions d’euros, un 8,3 % de la despesa total (disminució interanual del 10,8 %).

El 70,2 % de la despesa total de prestacions (2.402.703 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 66,8 % quan es tracta d’aturats estrangers (62,9 i 64,9 % en els mesos de juny de 2011 i 2012, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (17,37 %), per davant de les de Barcelona (15,03 %), València (6,21 %), Alacant (4,44 %), Múrcia (4,29 %), Almeria (4,16 %), Málaga (3,04 %), Tarragona (2,89 %), Girona (2,79 %), Castelló (2,74 %), Saragossa (2,71 %), i Illes Balears (2,34 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins mantenen el primer lloc (56.123, 19,47 %), per davant dels romanesos (55.932,  19,41 %), mentre que els equatorians ocupen la tercera posició (22.260, 7,72 %). En quart lloc trobem els colombians (15.450, 5,36 %), en cinquè els búlgars (12.672, 4,37 %), i en sisè els italians (8.871, 3,08 %).

No hay comentarios: