miércoles, 21 de agosto de 2013

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juliol.1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar ahir, dimarts 20 d’agost, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponentsal mes de juliol.     

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.
A partir del mes de gener de 2012 les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener de 2012. 

Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juliol hi ha un total de 1.632.903 afiliats (52,56 % homes i 47,449 % dones), dels quals 619.329 són de països UE (324.481 homes i 294.488 dones), i 1.013.573 són de països no UE (533.438 homes i 480.135 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 7,48  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juliol de 2012 era de 1.764.932. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 132.029 persones.

Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 9.937 afiliats (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment de l’augment de 802 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 217.836 del mes de juliol de 2012 als actuals 224.541.     

 En les dades estatals del mes de febrer de 2012 no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de juliol d’enguany és la següent: el 85,93 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 13,75 % al d’autònoms, el 0,30% al del mar, i el 0,02% al del carbó.  

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (150.573 i 97.590, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (41.370 i 24.796), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (55.420 i 46.559).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareixen en el regim general, la presència boliviana es majoritària (39.014), seguida de la romanesa (32.803) i paraguaiana (19.695).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juliol, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (382.444, 23,42 %), seguida de Madrid (344.663, 21,11 %), Andalusia (177.302, 10,86 %) i la Comunitat Valenciana (165.390, 10,13 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 17.631 persones, un 4,41. %. Fa un any,  Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (400.075, 22,67 %), seguida de Madrid (368.487, 20,88 %), Andalusia (205.927, 11,67 %) i la Comunitat Valenciana (180.975, 10,25 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 12,36 i 16,16% del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 270.089 persones (19,25 %), de les quals 172.844 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 178.036 treballadors, un 12,69 %, dels quals 115.626 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 108.349 treballadors, un 7,72 % del total, dels quals 70.134 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 89.938 afiliats, 6,41 %, dels quals 51.215 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 75.727 persones, un 5,40 %, dels quals 42.922 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (69.818, 31,09 %), del sector de l’hostaleria (46.059, 20,51 %), i del sector de la construcció (26.143, 11,64 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.714). El mes de juliol de2012 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 87.899 persones (18,83 %), de les quals 189.084 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 191.539 treballadors, un 12,53 %, dels quals 126.719 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 121.173 treballadors, un 7,93 % del total, dels quals 81.109 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el cinquè lloc i ocupa a 98.237 persones, un 6,43 %, dels quals 57.739 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.690, 30,16 %), del sector de l’hostaleria (44.413, 20,39 %), i del sector de la construcció (28.296, 12,99 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 20.271).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (254.901), i els marroquins es situen en la segona posició amb 182.936 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (97.738), seguits, dels xinesos amb 88.472, dels bolivians amb 77.865, dels colombians amb 74.054, dels italians amb 64.685, dels britànics amb 53.121, dels búlgars amb 51.719, i dels treballadors del Perú amb 48.699. Les dades del mes de juliolde 2012 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (286.040), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 200.878 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (119.438), seguits dels colombians amb 89.631, dels xinesos amb 87.614, dels bolivians amb 84.643, dels italians amb 65.518, dels peruans amb 58.629, dels búlgars amb 56.676, i del treballadors del Regne Unit amb 52.872.

3. La mitja del mes de juliol d’afiliats estrangers a Catalunya és de 382.444, dels quals 112.174 són de països UE i 270.270 de països no UE.

Per règims, el 87,09 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 12,68 % en el d’autònoms, i el 0,23 % en el del mar,

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (34.311, 26.170 i 14.868,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (10.173, 3.732 i 3.687), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.168 i 3.790). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.567), seguida de la marroquina (3.034), i de l’equatoriana (2.919).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,58 i 12,80 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 64.400 (19,34 %), dels quals 48.529 són de països no UE, i el segon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.141 afiliats (15,65 %,) dels quals 36.416 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 32.260 afiliats (9,69 %), dels quals 23.840 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.019 (9,01 %), dels quals 20.017 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 16.408 (per primera vegada el percentatge es situa per sota del 5 %, en concret el 4,93 %) , dels quals 12.608 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (13.311, 27,44 % del total), de l’hostaleria (10.800, 22,26 %) i de la construcció (4.224, 8,71 %). Les dades del mes de juliol de 2012 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 67.723 (19,33 %), dels quals 51.517 eren de països no UE, i el segon éra el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.585 afiliats (15,64 %), dels quals 38.581 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 35.277 afiliats (10,07 %), dels quals 26.527 eren de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 32.606 (9,31%), dels quals 22.137 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 21.461 (6,13 %), dels quals 16.701 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.426, 26,93 % del total), de l’hostaleria (10.050, 21,78 %) i de la construcció (4.494, 9.74 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (45.917), seguits dels romanesos (35.982), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.687). A continuació trobem els bolivians (21.966), els italians (19.589), els equatorians (18.756), els colombians (14.423), els pakistanesos (13.787), els francesos (13.120), i els peruans (12.969). Les dades del mes de juliol de 2012 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (49.516), seguits dels romanesos (37.312), i els xinesos ocupaven la tercera posició (23.353). A continuació trobàvem els bolivians (23.307), els equatorians (22.553), els italians (20.143), els colombians (17.052), els peruans (14.548), els francesos (13.459), i els pakistanesos (13.200).

No hay comentarios: