lunes, 13 de mayo de 2013

Moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur.


El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig va debatre la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go­vern sobre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur, presentada per Iniciativa per Cata­lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme­nes dels altres grups parlamentaris. Pel seu interès, reprodueixo el text final dela moció aprovada, publicada avui dilluns, 13, en el Butlletí Oficial del Parlament. “El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Exercir al màxim nivell la mediació i la intervenció com a autoritat laboral de Catalunya per a minimit­zar els efectes sobre l’atur dels expedients de regulació d’ocupació, amb les actuacions següents, entre altres:
1r. Continuar facilitant als representants de l’empresa i els treballadors, en els expedients de regulació d’ocu­pació (ERO), tota la informació disponible que sigui pertinent amb temps suficient, assistència tècnica per a cercar solucions i una oferta de mediació que faciliti l’assoliment d’un acord.
2n. Assegurar, en el cas de comunicació d’un ERO, una intervenció activa de la Inspecció de Treball per a evi­tar que es produeixin abusos o imposicions i garantir als treballadors afectats la possibilitat d’exercir el dret d’informació i consulta sobre la situació de l’empresa.
3r. Analitzar, des del Consell de Relacions Laborals, de manera conjunta entre el Govern i els agents soci­als, els efectes que ha produït la reforma laboral sobre l’ocupació, la creació d’empreses i la incentivació del mercat de treball i presentar en el Consell un informe que valori tots els elements que no contribueixen a la generació d’ocupació.
4t. Fer un seguiment de la reforma laboral i instar el Govern de l’Estat a fer les modificacions necessàries, en funció de les conclusions obtingudes i amb el mà­xim consens polític possible, dels aspectes del reial decret llei que la regula que no contribueixen a gene­rar ocupació.
5è. Analitzar la situació d’emergència social; impul­sar i accelerar les actuacions polítiques ja iniciades, com ara els treballs del Pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa, i presentar al Par­lament una proposta de reforma de la renda mínima d’inserció per a millorar la cobertura de les persones que han quedat sense feina i sense cobertura social de cap mena, dins l’àmbit d’actuació de la llei, i estudiar la possibilitat d’aplicar altres mesures per a afrontar l’exclusió social de moltes persones en atur.
b) Garantir unes polítiques actives d’ocupació que per­metin millorar l’ocupabilitat de les persones en situa­ció d’atur, amb les mesures següents:
1r. Negociar amb el Govern de l’Estat i instar-lo a re­visar a l’alça les dotacions econòmiques destinades a polítiques actives d’ocupació, mantenint els criteris de proporcionalitat de la dotació pressupostària que teni­en l’any 2011 i el paper dels municipis en l’aplicació d’aquestes polítiques.
2n. Aportar els recursos necessaris per a millorar la ràtio de treballadors de les oficines de treball de la Ge­neralitat (OTG) per persones aturades perquè aquestes puguin rebre una assistència personalitzada, una tuto­rització i un seguiment individualitzat en la tasca de preparar-se adequadament per a trobar feina.
3r. Articular un nou model de xarxa pública d’ocupa­ció de Catalunya que defineixi una xarxa pública coor­dinada de serveis d’orientació laboral i d’intermedia­ció social amb la Generalitat i l’Administració local, amb un increment de recursos econòmics, segons les disponibilitats pressupostàries, que permeti a aquesta xarxa desenvolupar les polítiques actives d’ocupació.
4t. Elaborar en tres mesos un pla director dels serveis d’ocupació públics a Catalunya consensuat amb sindi­cats, patronals i entitats municipalistes, amb l’objectiu d’assolir un servei d’ocupació eficaç i eficient, propor­cionat a les necessitats del país, que aprofundeixi en les necessitats del mercat de treball i que es fixi com a repte l’assoliment dels estàndards de qualitat dels mi­llors serveis europeus.
5è. Garantir, en la nova regulació del Servei d’Ocupa­ció de Catalunya (SOC), que aquest serà l’organisme competent per a ordenar, gestionar i integrar les polí­tiques ocupacionals de Catalunya, i que tindrà com a principis rectors, entre altres, la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació; la universalitat, gratuïtat i per­sonalització de totes les actuacions; la cohesió social vers els col·lectius amb majors dificultats, i la cohesió territorial.
c) Continuar potenciant, per mitjà del Servei d’Ocupa­ció de Catalunya (SOC) i amb el consens dels agents socials i les associacions de l’Administració local que en componen el consell de direcció, el pla de desenvo­lupament de polítiques actives que estableix les actu­acions territorialitzades, tenint en compte els territo­ris que mereixen una dedicació especial pel que fa a l’ocupació i el desenvolupament local, incentivant pro­jectes estratègics de futur com ara els d’emprenedoria en economia verda, els de recerca i innovació, els de les tecnologies de la informació i la comunicació, i els de serveis a les persones i a la comunitat.
d) Desenvolupar propostes actives de política indus­trial seguint el programa europeu Research and In­novation Smart Specialisation Strategy (RIS3), que estableix la metodologia per a potenciar l’activitat eco­nòmica sobre la base del teixit productiu del territo­ri, potenciant els projectes lligats a la mobilitat soste­nible, la producció d’energies netes i la rehabilitació energètica d’edificis.
e) Donar suport actiu al Pacte per la indústria i impul­sar que les propostes i els acords de consens que s’ha­gin debatut siguin recollits a l’Acord estratègic per a la reactivació econòmica, la creació de llocs de treball i la conservació de l’estat del benestar”.

No hay comentarios: