lunes, 29 de abril de 2013

Resolució del Parlament sobre la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social,La Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya aprovà el 17 d’abril una Resolució (67/X) sobre lainserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social, a partir de la presentada pel grup parlamentari socialista i que incorporà diverses esmenes d’altres grups parlamentaris. Pel seu interès, reprodueixo a continuació el text aprovat, que ha estat publicat avui en el Bulletí Oficial del Parlament de Catalunya. 

 

“La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tingu­da el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Propos­ta de resolució sobre la inserció sociolaboral de les per­sones en risc d’exclusió social (tram. 250-00053/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es­menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver­gència i Unió (reg. 4508) i pel Grup Parlamentari d’Es­querra Republicana de Catalunya (reg. 5121).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Potenciar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social. Per a fer-ho, ha de:
Primer. Formar sectors emergents que generin ocupa­ció i impulsar mesures que permetin l’alternança de la formació i el treball, de manera que s’incrementi l’ocu­pació dels desocupats, especialment dels joves que han abandonat la formació precoçment.
Segon. Afavorir l’accés de les entitats del tercer sec­tor i agents econòmics i socials a la gestió de les po­lítiques actives d’ocupació com a agents clau per a la inserció sociolaboral dels col·lectius més vulnerables.
Tercer. Revisar el programa de plans d’ocupació actu­al perquè sigui un instrument d’inserció laboral més flexible, fer viables els itineraris d’inserció que gene­rin formació i plans d’ocupació, agilitar la selecció de candidats als plans d’ocupació, fer possible que les empreses accedeixin als plans d’ocupació en determi­nats supòsits i garantir que els plans d’ocupació esta­bleixin contactes amb persones amb més risc d’exclu­sió social.
Quart. Potenciar polítiques actives d’ocupació, fle­xibles i adaptades al context socioeconòmic actual; regularitzar les pràctiques laborals en cursos de for­mació impartits per entitats i no subvencionats pels departaments competents en la matèria, i potenciar programes més flexibles en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
Cinquè. Mantenir els programes d’inserció sociolabo­ral específics per a col·lectius amb especial dificultat d’inserció, establir contractes de treball a temps par­cial per a joves en risc d’exclusió, impulsar i crear in­centius per a les empreses que contractin joves en risc d’exclusió social, fomentar la contractació de treball a temps parcial per a joves, incrementar l’ocupació dels joves tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalu­nya com a col·lectiu especialment vulnerable i impul­sar programes d’alfabetització digital.
Sisè. Reservar determinats llocs de treball per a la contractació de persones en situació d’exclusió socio­laboral, afavorir la contractació de persones en risc d’exclusió en el marc de les clàusules socials, afavorir la contractació de serveis prestats per empreses d’in­serció i centres especials de treball en el marc de les clàusules socials.
Setè. Mantenir, durant el període de l’acord del Pla de Suport al Tercer Sector Social, les mesures en matèria de contractació pública que ja aplica en el cas de la previsió de reserva de contractes a centres especials de treball, i també altres consideracions sobre la incor­poració de clàusules socials en els plecs de clàusules administratives de les contractacions del sector públic.
b) Presentar al Parlament, durant el 2013, un informe sobre el compliment d’aquestes mesures i comparèi­xer, si escau, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa­ció per tal de donar compte de les actuacions dutes a terme".

No hay comentarios: