lunes, 15 de abril de 2013

Moció 8/X del Parlament de Catalunya, so­bre les polítiques d’ocupació.
 El Parlament de Catalunya va aprovar en la seva darrera sessió plenària, l'11 d'abril, una important Moció sobre polítiques d’ocupació, a partir d’una iniciativa del grup socialista. Pel seu interès reprodueixo a continuació el text aprovat, publicat avui en el BOPC, i ara cal desitjar que es posi en pràctica de la manera més àgil i ràpida possible, perquè les persones en situació d’atur necessiten actuacions ràpides, tant en l’àmbit de las polítiques de formació i contractació com en els de protecció social.


“El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go­vern sobre la situació de les persones desocupades i el tancament d’empreses (tram. 302-00014/10), presenta­da per la diputada Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta­des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10619), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 10623), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10624), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata­lunya (reg. 10630 i 10710) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 10690). Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la següent Moció

1. Serveis públics d’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Negociar amb el Govern de l’Estat perquè revisi les dotacions econòmiques destinades a polítiques actives d’ocupació, de manera que es mantinguin els mateixos criteris de proporcionalitat que tenia la dotació pressu­postària l’any 2011.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat perquè acordi l’ampliació pressupostària del programa Prepara per tal de dotar-lo d’estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a l’ocupació, aconseguir una major coordi­nació entre les polítiques actives d’ocupació i les aju­des econòmiques d’acompanyament i evitar l’exclusió social, i demanar-li el traspàs d’aquest programa a la Generalitat.

c) Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) pugui continuar donant suport de qualitat a tots els desocupats en la tasca de cerca de feina i, amb aquest objectiu, prendre mesures relatives a la forma­ció interna del personal del SOC per millorar l’atenció directa als desocupats i, atesa la infradotació actual de la plantilla d’aquest servei com a conseqüència de l’elevat increment del nombre de persones en situació d’atur, crear de manera immediata un mínim de cin­quanta llocs nous en la plantilla del SOC per a orienta­dors i promotors laborals i, tan bon punt s’hagi reunit la Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Afers Laborals de l’Estat i hagi consignat els fons de polítiques actives d’ocupació per al 2013, oferir un mínim de cent deu places més per a orientadors i promotors laborals.

d) Impulsar convenis de col·laboració entre el SOC i els ajuntaments per al desenvolupament d’accions d’orientació laboral i establir una metodologia coordi­nada per mitjà de protocols d’informació compartits.

2. Ocupació i desenvolupament local

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Convocar plans d’ocupació local per a la contracta­ció, per part dels ajuntaments, de persones en situació d’atur, amb un percentatge reservat a la contractació de joves desocupats de llarga durada, persones de més de cinquanta anys i persones en risc d’exclusió social, i exigir al Govern de l’Estat el finançament correspo­nent per poder portar a terme aquests plans.

b) Impulsar a totes les comarques, d’acord amb els ens locals i amb els agents socials, i per mitjà del Consell de Direcció del SOC, un pla d’actuacions per a l’ocu­pació i el desenvolupament local, amb una atenció es­pecial a les comarques amb índexs de desocupació més elevats o amb un volum més elevat de desocupats.

3. Ocupació solidària

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa urgentment, d’acord amb les diputacions i els ajuntaments catalans, programes per a la contractació de desocupats amb necessitat urgent de treballar, com en el cas de les famílies amb tots els membres a l’atur o en les comarques amb índexs de desocupació més ele­vats o amb un volum més elevat de desocupats, i exigir el finançament corresponent al Govern de l’Estat.

4. Igualtat real en l’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensi­ficar, en el marc del Consell Català de Relacions La­borals, la incorporació a la negociació col·lectiva de criteris orientats a fomentar l’equiparació de les opor­tunitats de promoció laboral entre homes i dones i a evitar que dones i homes puguin rebre retribucions di­ferents per la mateixa feina.

5. Ocupació, legalitat, igualtat, dignitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen­tar al Consell Català de Relacions Laborals un progra­ma d’objectius de la Inspecció de Treball adreçat a ga­rantir les relacions laborals contractuals que inclogui campanyes d’inspecció orientades a:

a) Garantir la igualtat salarial entre homes i dones

b) Vigilar el sector de la construcció, especialment en les grans obres públiques i d’infraestructures.

c) Vigilar l’aplicació de la normativa sobre limitació de jornada.

d) Lluitar contra l’economia submergida.

6. Ocupació per a treballadors amb dificultats especials d’inserció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante­nir i potenciar en els processos de contractació pública que duguin a terme tant els diferents departaments de la Generalitat com les empreses i els organismes pú­blics que en depenen clàusules socials condicionants del contracte per a promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció, combatre l’atur i promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat laboral.

7. Reforma del SOC i regulació específica per als treballadors de més edat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar un projecte de llei d’ocupació i incloure-hi la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb l’objectiu de garantir un servei públic i de qualitat i regular la cooperació i la col·laboració amb el SOC de les administracions locals i dels agents econòmics i socials, per garantir el màxim nivell d’eficàcia i efici­ència del sistema.

b) Incloure en el projecte de llei d’ocupació l’objectiu de la millora d’oportunitats laborals dels treballadors de més edat.

8. Pla d’ocupació juvenil

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar un pla de xoc contra l’atur juvenil, que parteixi, si és el cas, de les resolucions adoptades en el debat específic del Ple del Parlament sobre la situació dels joves.

9. Expedients de regulació d’ocupació, tancament d’empreses i processos de deslocalització

El Parlament de Catalunya: a) Expressa el seu suport als treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació, tant en el present com en el futur, com en el cas d’Ercros, Arbora-Au­sonia, Gallostra, Power Control, Cacaolat, Noge, Tra­dema, Agència Catalana de Notícies o Alstom Wind.

b) Expressa el seu suport als treballadors de Gráficas de Prensa Diaria i insta el Govern a fer les gestions neces­sàries per a afavorir la continuïtat de l’activitat d’aques­ta empresa i salvar el màxim de llocs de treball.

c) Insta el Govern a continuar treballant coordinada­ment entre la Direcció General d’Indústria i la Di­recció General de Recursos Laborals en processos de reestructuració d’empreses per fer un seguiment in­dividualitzat del màxim nombre d’empreses en difi­cultats o que hagin presentat un ERO, treballar amb agilitat en l’elaboració d’alternatives que en facilitin la viabilitat i evitin la desaparició del negoci, com la cer­ca de nous socis o la reconversió del negoci en un al­tre, i fomentar la reempresa i les cooperatives.

d) Expressa la seva solidaritat amb tots els treballadors i tots els autònoms que han hagut de cessar l’activitat laboral.

e) Insta el Govern a emprar tots els recursos de medi­ació per a evitar la deslocalització i la pèrdua de teixit industrial a Catalunya.
Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013".

No hay comentarios: