lunes, 4 de febrero de 2013

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener.
En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la SeguretatSocial, fetes públiques avui dilluns, 4 de febrer, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:


La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de gener ha estat de 1.600.355, amb una disminució de 45.496 persones sobre el mes anterior, pràcticament tota concentrada en el regim general, on  s’ha produït un descens de 43.480 persones. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït una minva de l’afiliació de 1.630 persones, trencant per tercera vegada la tendència positiva dels nou mesos anterior ... , essent en l’actualitat un total de 213.435 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha disminuït en 15.127 persones, quedant-se en 3.008.925.

Durant el mes de gener el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 778.829 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 91.423.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de gener, i les de prestacionscorresponents al mes de desembre de 2012, que han estat publicades també avui dilluns, 4 de febrer, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.    

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 622.479 (12,49 % del total). 195.915 són de països UE i 426.564 de països no UE. S’ha produït un augment   mensual de 10.429 persones (7,89 % del total), i una disminució interanual de 16.549 (l’atur del total de la població ha crescut en 380.949 persones). En les dades del mes de gener destaca el creixement en el sector de serveis (2,91 %, sent l’atur de 341.561), i el descens entre les persones sense ocupació anterior (0,52 %, sent l’atur de 66.069 persones).     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 137.969 (20,84 % del total). 25.745 són de països UE i 112.224 de països no UE, amb un augment    mensual de 2.144 persones (20,55 % del total), i una disminució interanual de 4.918 (29,71 % del descens a tot l’Estat). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (73.198), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 30.703.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre: 334.324, amb un descens interanual del 13,2 %. 121.562 aturats són de països UE i 212.762 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,30 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,00 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,42 % en cas de subsidi, 12,97 % en la renda activa d’inserció, i 1,94 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva, subsidi, i renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,53 % al 11,00 % (un descens del 12,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 15,13 al 12,42 % (un 17,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (12,42 %) depassa 1,42 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (11,00 %). Tanmateix, destaca el nombre de persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 12,97 % del total dels perceptors, amb un 7,5 % de descens en sèrie interanual. De les dades del mes de desembre cal destacar que el percentatge de perceptors de la RAI és superior al de perceptors de les prestacions contributives i de subsidi.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 51,8 % del estrangers de països UE i el 42,9 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 48,2 i  el 57,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 2.957.378, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (40 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 41,03 % (56,66 i 45,87 % els mesos de desembre de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 242.325 milions d’euros, un 9,2 % de la despesa total (disminució interanual del 14,8 %).

El 72,2 % de la despesa total de prestacions (2.645,248 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 67,6 % quan es tracta d’aturats estrangers (62,8 i 66,1 % en els mesos de desembre de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (15,52 %), per davant de les de Barcelona (15,17 %), Illes Balears (5,71 %), València (4,69 %), Alacant (4,44), Girona (3,89 %), Tarragona (3,68 %), Murcia (3,45), Málaga (3,42 %), Almeria (2,82 %), Saragossa (2,80 %), i Castelló (2,56 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (61.770, 18,48 %). Els romanesos mantenen la segona posició (60.472, 18,09 %), i els equatorians la tercera (26.494, 7,92 %). En quart lloc trobem els colombians (19.380, 5,80 %), en cinquè els búlgars (13.741, 4,11 %), i en sisè els italians (11.334, 3,39 %).

No hay comentarios: