domingo, 27 de enero de 2013

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de desembre. 1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va publicar el dijous 24 de gener les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de desembre.     

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

A partir del mes de gener d’enguany les dades estadístiques aporten una modificació important amb relació a les dels mesos anteriors: la incorporació al regim general dels treballadors del regim agrari i d’una part del regim del personal al servei de la llar familiar, com a conseqüència de les modificacions operades en la normativa de Seguretat Social per a ambdós col·lectius a partir de l’1 de gener. Serà important seguir atentament en els propers mesos quina incidència estadística tenen aquests canvis en les dades d’afiliació, atesos els canvis legals que s’han operat a partir del 1 de juliol. 


Fetes aquestes puntualitzacions, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de desembre hi ha un total de 1.645.851 afiliats (53,41 % homes i 46,59 % dones), dels quals 612.898 són de països UE (328.313 homes i 284.584 dones), i 1.032.953 són de països no UE (550.738 homes i 482.214 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 5,35  %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de desembre de 2011 era de 1.738.922. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 93.071 persones. Cal destacar la disminució de l’afiliació en el regim general, que ha perdut 16.197 (ja s’han incorporat els treballadors dels regim agrari i de la llar familiar, i la disminució es produeix utilitzant els mateixos criteris estadístics). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, cal fer esment del descens de 615 afiliats, i en sèrie interanual hem passat dels 208.512 del mes de desembre de 2011 als actuals 215.065. En el regim especial del personal al servei de la llar familiar, que s’ha extingit el 30 de juny, encara resten 362 persones.     

En les dades estatals del mes de febrer no apareixia la distribució percentual per règims, que havia estat substituïda per la variació mensual en percentatge, però en les dades del mes de marc ja tornà a aparèixer aquesta distribució. Aquesta distribució el mes de desembre és la següent: el 86,65 % pertanyen al general (amb la inclusió dels treballadors agraris i de la llar familiar), el 13,07 % al d’autònoms, el 0,23% al del mar, el 0,02 % al règim de la llar familiar, i el 0,03% al del carbó.   

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (142.904 i 94.011, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (39.718 i 23.768), i dels marroquins i romanesos en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (72.847 i 64.884).  En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (40.631), seguida de la romanesa (31.224) i paraguaiana (18.091).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de desembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (360.937, 21,93 %), seguida de Madrid (355.581, 21,60 %), Andalusia (209.116, 12,71 %) i la Comunitat Valenciana (182.813, 11,11 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 21.776 persones, un 5,69. %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (382.713, 22,01 %), seguida de Madrid (374.523, 21,54 %), Andalusia (201.888, 12,19 %) i la Comunitat Valenciana (192.480, 11,07 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 16,07 i 15,79 % del total de l’afiliació, respectivament) destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 216.292 persones (15,17 %), de les quals 147.435 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 181.395 treballadors, un 12,72 %, dels quals 120.170 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 107.228 treballadors, un 7,52 % del total, dels quals 70.915 són de països no UE; la industria manufacturera ocupa el quart lloc, amb 93.596 afiliats, 6,56 %, dels quals 54.462 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el cinquè lloc i ocupa a 82.389 persones, un 5,78 %, dels quals 47.973 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (65.384, 30,61 %), del sector de l’hostaleria (42.581, 19,80 %), i del sector de la construcció (26.456, 12,30 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 18.901). El mes de desembre de2011 les dades eren les següents: destacava el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupava la primera posició amb 234.407 persones (21,61 %), de les quals 161.754 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 195.033 treballadors, un 17,98 %, dels quals 130.882 eren de països no UE, i en tercer lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 123.811 treballadors, un 11,19 % del total, dels quals 87.046 eren de països no UE; el sector de la construcció es situava en el quart lloc i ocupava a 111.412 persones, un 10,27 %, dels quals 66.572 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.397, 29,45 %), del sector de l’hostaleria (41.028, 19,68 %), i del sector de la construcció (29.299, 14,05 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, (21.024).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (262.950), i els marroquins es situen en la segona posició amb 195.463 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (106.593), seguits, dels xinesos amb 88.203, dels bolivians amb 81.134, dels colombians amb 78.758, dels italians amb 57.891, dels peruans amb 53.367, dels búlgars amb 52.995, i dels treballadors del Regne Unit amb 51.410. Les dades del mes de desembre de2011 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició  (276.741), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 208.712 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (128.300), seguits dels colombians amb 91.811, dels xinesos amb 87.196, dels bolivians amb 80.828, dels peruans amb 61.235, dels italians amb 60.299, dels búlgars amb 54.123, i del treballadors del Regne Unit amb 50.925.

3. La mitja del mes de desembre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 360.937, dels quals 103.643 són de països UE i 257.294 de països no UE.

Per règims, el 87,12 % dels afiliats estan inclosos en el general (amb la inclusió dels treballadors agraris i dels de la llar familiar), el 12,73 % en el d’autònoms, el 0,13 % en el del mar, i el 0,02 % en el de la llar familiar.

Segons els criteris estadístics anteriors, per règims cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (31.408, 23.040 i 15.777,  respectivament), dels xinesos, italians i romanesos en el d’autònoms (9.582, 3.573 i 3.477), i dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.434 i 3.265). En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (10.945), seguida de l’equatoriana (3.216), i de la marroquina (2.936).

En el règim general de Seguretat Social (i posant en relleu que les incorporacions del regim agrari i del personal al servei de la llar familiar suposen el 5,28 i 13,48 % del total de l’afiliació, respectivament), el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 48.745 (15,63 %), dels quals 38.613 són de països no UE, i el segon és el comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 48.745 afiliats (15,50 %), dels quals 35.090 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 30.916 afiliats (9,83 %), dels quals 23.163 son de països no UE, i el quart per a la indústria manufacturera, amb 30.879 (9,82 %), dels quals 20.862 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 18.310 (5,82 %), dels quals 14.123 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (12.381, 26,96 % del total), de l’hostaleria (9.825, 21,39 %) i de la construcció (4.214, 9,17 %). Les dades del mes de desembre de 2011 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 52.559 (18,72 %), dels quals 41.544 eren de països no UE, i el segon lloc corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.034 afiliats (18,53 %), dels quals 37.682 eren de països no UE; el tercer lloc era per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 34.523 afiliats (12,30 %), dels quals 26.180 eren de països no UE, i el quart era per a la indústria manufacturera, amb 34.170 (12,17 %), dels quals 23.462 eren de països no UE; en cinquè lloc trobàvem als afiliats en el sector de la construcció, amb 24.831 (per primera vegada el percentatge es situava per sota del 9 %, el 8,84 %), dels quals 19.350 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.663, 26,70 % del total), de l’hostaleria (9.108, 20,85 %) i de la construcció (4.624, 10,59 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (42.797), seguits dels romanesos (32.054), i els xinesos ocupen la tercera posició (23.175). A continuació trobem els bolivians (22.317), els equatorians (20.155), els italians (18.729), els colombians (14.744), els peruans (13.654), els pakistanesos (12.687), i els francesos (12.664). Les dades del mes de desembre de2011 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (47.568), seguits dels romanesos (33.747), i els equatorians ocupaven la tercera posició (24.376). A continuació trobàvem els xinesos (23.209), els bolivians (22.171), els italians (19.702), els colombians (16.755), els peruans (15.083), els francesos (13.024), i els pakistanesos (12.624).


No hay comentarios: