martes, 9 de octubre de 2012

La ´lletra menuda´ dels Pressupostos Generals de l´Estat

El Diari de Girona publicà ahir dilluns, 8 d'octubre, l'article que reprodueixo a continuació.

 "El Butlletí Oficial del Congrés dels Diputats va publicar l'1 d'octubre el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2013, juntament amb el (molt ajustat) calendari de tramitació. Tots els mitjans de comunicació s'han fet ressò de les principals xifres del Pressupost, i han analitzat i esmicolat el seu contingut, com també ho han fet els agents socials. En les meves intervencions a les xarxes socials he deixat també constància, i crítica, de les partides dedicades a polítiques actives d'ocupació i de protecció contra la desocupació, posant de manifest la important disminució respecte als Pressupostos de l'any 2012 i les conseqüències que això pot tenir en termes de menor creació de llocs de treball i disminució de la taxa de cobertura de protecció.


L'objecte d'aquest article és acostar-me al que no són els números del projecte, encara que certament qualsevol precepte té conseqüències econòmiques. És a dir, em refereixo a disposicions addicionals i finals amb contingut laboral, on sempre podem trobar alguna modificació de la qual no es troba ressò, o molt poc, als mitjans.

El Reial decret-Llei 20/2012 ja va establir la suspensió de convenis, pactes i acords que fossin contraris als ajustaments o retallades econòmiques introduïts per la norma per garantir "l'estabilitat pressupostària". El projecte de PGE continua en la mateixa línia i disposa que queden suspesos (l'any que ve) els convenis, pactes o acords contraris a "la minoració de les despeses d'acció social previstos en aquesta llei", amb menció expressa de la possibilitat que a aquest efecte ofereix la nova redacció, després de l'entrada en vigor del RDL 20/2012, dels articles 32.2 i 38.10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Es manté la regulació de l'any 2012, preveient la reducció del 50% en la cotització empresarial per contingències comunes en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.

Tampoc hi ha canvis respecte a la gestió de les accions, mesures i programes que poden portar a terme el Servei Públic d'Ocupació Estatal, d'acord amb allò previst a la Llei d'Ocupació, i en concret l'apartat h) de l'article 13, amb càrrec a la reserva de crèdit del seu pressupost de despeses. Cal recordar que, entre altres supòsits, es preveu la intervenció estatal en casos com el programa PREPARA, ja que la norma es refereix a "programes que s'estableixin amb caràcter excepcional i durada determinada, l'execució dels quals afecti tot el territori nacional, essent imprescindible la seva gestió centralitzada als efectes de garantir l'efectivitat de les mateixes, així com idèntiques possibilitats d'obtenció i gaudi a tots els potencials beneficiaris".

No hi ha canvis tampoc, és a dir hi ha "congelació" de la quantia de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM), que es manté en 17,75 euros diaris, 532,51 euros mensuals i 6.390,13 euros anuals, essent la quantia màxima de 7.455,14 euros anuals quan el còmput inclogui dues pagues extraordinàries.
El Govern torna a ajornar sense data, és a dir amb una "curiosa" tècnica legislativa, l'increment, previst en la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011 d'1 d'agost, de la "Pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió pública". Inevitablement cal pensar, com passa en altres preceptes de la futura norma, per a què hi ha recursos econòmics disponibles i per a què no se'n disposa (o no se'n vol disposar). Tampoc hi ha partida pressupostària durant 2012 per a alguns preceptes de la Llei de dependència, és a dir de la Llei 39/2006 de 14 de desembre.

Respecte al "Finançament de la formació professional per a l'ocupació" només trobo dues diferències respecte als PGE 2012: una primera de caràcter formal, amb la menció expressa al nou text que cal impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats "una formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d'una economia basada en el coneixement"; una segona, més de fons i que té relació amb els canvis operats en la distribució de les partides pressupostàries de polítiques actives d'ocupació territorialitzades a les Comunitats Autònomes, és la supressió als PGE 2013 de la possibilitat excepcional contemplada en els de 2012 de "fins a un màxim del 20 per cent d'aquests fons per a la realització d'accions de foment de l'ocupació sempre que estiguin incloses en el Pla Anual de Política d'Ocupació i que en les mateixes hi participin persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació".

Seguim amb la tècnica d'ajornar o deixar sense efecte una norma ja en vigor: no hi haurà pressupost estatal per a la integració d'immigrants, deixant sense efecte la normativa d'estrangeria que preveu la seva dotació anual i que permet incloure fórmules de cofinançament per part de les Administracions receptores de les partides del fons.

No podia faltar, de nou, la modificació, "amb vigència indefinida", de la Llei General de Seguretat Social, en concret de dos articles, el 20.5 (ajornament de pagament dels deutes amb la Seguretat Social), i el 128.1 a) (incapacitat temporal). Sobre el segon, cal destacar que en l'actualitat disposa que l'Institut Nacional de la Seguretat Social "serà l'únic competent per emetre una nova baixa mèdica en la situació d'incapacitat temporal quan aquella es produeixi en un termini de 180 dies posteriors a l'abans esmentada alta mèdica per la mateixa o similar patologia, amb els efectes previstos als paràgrafs següents", mentre que el projecte de PGE inclou la paraula "naturals" després de "dies".

Cal esperar, i seguir llegint amb calma, per descobrir que tampoc hi ha diners per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral mitjançant una durada adequada del permís per paternitat. Es torna a ajornar un any més, fins a l'1 de gener de 2014, l'entrada en vigor de la Llei 9/2009 de 6 d'octubre, que ampliava el dret del treballador a la suspensió del contracte "durant quatre setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon", i l'entrada en vigor del qual estava prevista per a l'1 de gener de... 2011.

Concloc, amb el dubte d'haver-me deixat algun precepte o preceptes rellevants, però els puc assegurar que la lectura d'algunes normes, i la dels PGE no és ni de bon tros una excepció, s'està tornant cada vegada més complicada. I si els ho diu una persona que té molts anys d'experiència en el món jurídic, imaginin-se la dificultat per a les persones alienes a aquest àmbit.

En qualsevol cas, bona lectura... llevat que prefereixin esperar a l'aprovació definitiva de la norma... que no canviarà gairebé res si hem de fer cas a les manifestacions del Govern".


No hay comentarios: