martes, 2 de octubre de 2012

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliacióa la Seguretat Social fetes públiques avui, dimarts 2 d’octubre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de setembre ha estat de 1.728.836, amb una disminució de 20.597 persones sobre el mes anterior, pràcticament tota concentrada en el regim general, on  s’ha produït un descens de 20.457 persones. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït un creixement de l’afiliació de 313 persones, essent en l’actualitat un total de 217.191 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha disminuït en 5.231 persones, quedant-se en 3.044.854. 

Durant el mes de setembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 625.759 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 87.826.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació,atur registrat i contractes que corresponen al mes de setembre de 2012, i lesde prestacions corresponents al mes d’agost, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.     

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 588.069 (12,49 % del total). 183.402 són de països UE i 404.667 de països no UE. S’ha produït un increment  mensual de 2.905 persones (3,64 % del total), i un descens interanual de 3.045 (l’atur del total de la població ha crescut en 478.535 persones). En les dades del mes de setembre destaca el descens en el sector agrícola (4,13 %, sent l’atur de 43.460), i el creixement en el sector de serveis (2,61 %, sent l’atur de 311.171 persones).      

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 130.190 (20,58 % del total). 23.733 són de països UE i 106.457 de països no UE, amb un increment   mensual de 2.757 persones (94,90 % del total), i un descens interanual de 4.804 (superior al de tot l’Estat, que és de 3.405). L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (65.949), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 31.805.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’agost:    325.210, amb un descens interanual del 9,1 %. 113.828 aturats són de països UE i 211.382 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 10,99 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,57 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,06 % en cas de subsidi, 13,93 % en la renda activa d’inserció, i 1,84 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de setembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,84 % al 10,99 % (un descens del 11,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 15,38 al 12,06 % (un 21,6 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (12,06 %) depassa 1,49 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,57 %). Tanmateix, destaca l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 13,93 % del total dels perceptors i amb un increment del 4,6 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,5  % del estrangers de països UE i el 43 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 46,5 i el 47 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de setembre, un total de 2.960.260, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials (39 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 40,56 % (75,69 i 61,17 % els mesos d’agost de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 240.167 milions d’euros, un 9,1 % de la despesa total (disminució interanual del 13,3 %).

El 72,3 % de la despesa total de prestacions (2.651.398 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 67,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (65,9 i 64,3 % en els mesos d’agost de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,29 %), per davant de les de Barcelona (15,87 %), València (5,55 %), Almeria (4,50 %), Murcia (4,52 %), Alacant (4,42 %), , Málaga (3,15 %), Tarragona (3,01 %), Girona (2,71 %),   Castelló (2,62 %),  Illes Balears (2,61 %),  i Saragossa (2,52 %).  

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (73.570, 20,07 %). Els romanesos mantenen la segona posició (59.395, 16,21 %), i els equatorians la tercera (33.980, 9,27 %). En quart lloc trobem els colombians (22.380, 6,11 %), en cinquè els búlgars (13.552, 3,70 %), i en sisè els italians (11.397, 3,11 %). 

No hay comentarios: