martes, 4 de septiembre de 2012

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes d’agost.

En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial fetes públiques avui, dimarts 4 de setembre, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.748.415, amb una disminució de 16.517 persones sobre el mes anterior. En el regim general s’ha produït un descens 4.395 persones, i el nombre ha estat de 11.151 en el regim especial del personal al servei de la llar familiar (que ha quedat jurídicament extingit el 30 de juny, tot i que encara apareixen com a afiliades 1.589 persones estrangeres i 4.141 en total – 1 fixa continua i 4.140 fixes discontinus-) En el regim de treballadors autònoms s’ha produït una minva de l’afiliació de 958 persones, essent en l’actualitat un total de 216.878 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha disminuït en 14.757 persones, quedant-se en 3.050.085.  

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 604.541 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 81.631.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes d’agost de 2012 , i les deprestacions corresponents al mes de juliol, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.      

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 585.164 (12,65 % del total). 184.666 són de països UE i 400.498 de països no UE. S’ha produït un descens  mensual de 9.592 persones (l’atur total s’ha incrementat en 38.179), i un increment interanual de 559 (0,11 % del total). En les dades del mes d’agost destaca el descens entre les persones sense ocupació anterior (5,33 %, sent l’atur de 68.223).     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 127.433 (21,77 % del total). 23.247 són de països UE i 104.186 de països no UE, amb un descens  mensual de 1.492 persones (15,55 % del total), i de 1.885 interanual. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (63.698), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 32.112.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juliol:    329.158, amb un descens interanual del 9,8 %. 113.988 aturats són de països UE i 215.170 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,26 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,84 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,33 % en cas de subsidi, 14,11 % en la renda activa d’inserció, i 1,88 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,27 % al 10,84 % (un descens del 11,6 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 15,93 al 12,33 % (un 22,6 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (12,33 %) depassa 1,49 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (10,84 %). Tanmateix, destaca l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,11 % del total dels perceptors i amb un increment del 7,6 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 52,7 % del estrangers de països UE i el 42,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 47,3 i el 51,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 2.922.786, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials (39 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 40,06 % (76,12 i 61,51 % els mesos de juliol de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 235,1 milions d’euros, un 9,1 % de la despesa total (disminució interanual del 15,0 %).

El 70,9 % de la despesa total de prestacions (2.593.594 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 65,8 % quan es tracta d’aturats estrangers (63,7 i 64,7 % en els mesos de juliol de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,41 %), per davant de les de Barcelona (15,71 %), València (5,68 %), Almeria (4,62 %), Murcia (4,42 %), Alacant (4,33 %), , Málaga (3,20 %), Tarragona (3,01 %), Girona (2,73 %),   Castelló (2,63 %),  Illes Balears (2,57 %),  i Saragossa (2,50 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (70.485, 21,41 %). Els romanesos mantenen la segona posició (58.041, 17,63 %), i els equatorians la tercera (27.617, 8,39 %). En quart lloc trobem els colombians (18.480, 5,61 %), en cinquè els búlgars (13.474, 4,09 %), i en sisè els italians (9.657, 2,93 %). 

No hay comentarios: