jueves, 2 de agosto de 2012

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol.

En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial fetes públiques avui, dimarts 2 d’agost, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol ha estat de 1.764.932, amb un augment de 4.412 persones sobre el mes anterior. En el regim general s’ha produït un increment de 64.787 persones, en  gran mesura per raó dels descens de 61.074 persones en el regim especial del personal al servei de la llar familiar (que ha quedat jurídicament extingit el 30 de juny) i la seva incorporació al regim general. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït un increment  de l’afiliació de 572 persones, essent en l’actualitat un total de 217.836 afiliats, mentre que l’afiliació total de la població autònoma ha disminuït en 3.965 persones, quedant-se en 3.064.843.  

Durant el mes de juliol el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 604.613 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 84.829.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de juliol de 2012 , i les deprestacions corresponents al mes de juny, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.      

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 594.756 (12,96 % del total). 185.641 són de països UE i 409.115 de països no UE. S’ha produït un descens  mensual de 14.742 persones (53 % del total), i un increment interanual de 1.607 (0,31 % del total). En les dades del mes de juliol destaca l’augment en el sector de l’agricultura (3,38 %, sent l’atur de 47.268 persones) i el descens entre les persones sense ocupació anterior (4,97 %, sent l’atur de 72.067).     

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 128.925 (21,67 % del total). 23.199 són de països UE i 105.726 de països no UE, amb un descens  mensual de 4.038 persones (27,39 % del total), i interanual de 1.563. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (63.649), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 32.337.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny:   333.905, amb un descens interanual del 10,1 %. 112.507 aturats són de països UE i 221.398 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,59 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,17 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,68 % en cas de subsidi, 14,16 % en la renda activa d’inserció, i 1,88 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de juny amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,46 % al 11,17 % (un descens del 10,3 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 16,43 al 12,68 % (un 22,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (12,68 %) depassa 1,57 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (11,17 %). Tanmateix, destaca especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,16 % del total dels perceptors i amb un increment del 10,3 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50,7 % del estrangers de països UE i el 41,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 49,3 i el 58,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig, un total de 2.881.379, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials (41 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 40,06 % (75,64 i 61,63 % els mesos de juny de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 236,8 milions d’euros, un 9,3 % de la despesa total (disminució interanual del 13,9 %).

El 70,3 % de la despesa total de prestacions (2.543.832 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 64,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (62,9 i 62,9 % en els mesos de juny de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,67 %), per davant de les de Barcelona (16,01 %), València (5,69 %), Alacant (4,40 %), Murcia (4,19 %), Almeria (4,07 %), Málaga (3,32 %), Tarragona (3,0 %), Girona (2,78 %),   Castelló (2,67 %),  Illes Balears (2,57 %),  i Saragossa (2,51 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (70.253, 21,04 %). Els romanesos mantenen la segona posició (57.300, 17,18 %), i els equatorians la tercera (29.332, 8,79 %). En quart lloc trobem els colombians (19.477, 5,83 %), en cinquè els búlgars (13.329, 3,99 %), i en sisè els italians (9.875, 2,96 %). 

No hay comentarios: