lunes, 4 de junio de 2012

La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de maig.

En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial fetes públiques avui, dilluns 4 de juny, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de maig ha estat de 1.739.843, amb un augment de 31.264 persones sobre el mes anterior. En el regim general s’ha produït un increment de 43.021 persones, parcialment compensat pel descens del regim especial del personal al servei de la llar familiar en 14.887. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït un increment  de l’afiliació de 4.074 persones, essent en l’actualitat un total de 215.050 afiliats, que es situa en la mateixa línia que l’augment de l’afiliació total de la població autònoma (3.064.494, amb un augment mensual de 7.221 afiliacions).

Durant el mes de maig el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 595.680 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 103.501.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes de maig de 2012 , i les deprestacions corresponents al mes d’abril, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.      

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 626.397 (13,28 % del total). 192.758 són de països UE i 433.639 de països no UE. S’ha produït un descens  mensual de 18.667 persones (61,98 % del total), i un increment interanual de 12.850 (2,45 % del total). En les dades del mes de maig destaca el descens de l’atur en el sector de l’agricultura (9,28 %, l’atur és de 43.983 persones) i en el sector de la construcció (2,92 %, sent l’atur de 134.111 persones).    

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 137.335 (21,76 % del total). 24.693 són de països UE i 112.642 de països no UE, amb un descens  mensual de 3.606 persones (19,31 % del total), i un increment interanual de 1.064 (8,28 % del total), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (69.070), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 33.882.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes d’abril:   349.963, amb un descens interanual del 10,8 %. 114.947 aturats són de països UE i 235.016 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 11,98 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,11 % si es tracta de la prestació contributiva, del 13,65 % en cas de subsidi, 14,22 % en la renda activa d’inserció, i 1,90 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades d’abril amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,14 % al 11,11 % (un descens del 8,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 17,52 al 13,65 % (un 22,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (13,65 %) depassa 2,54 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (11,11 %). Tanmateix, destaca especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,22 % del total dels perceptors i amb un increment del 15,9 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48,5 % del estrangers de països UE i el 40,1 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 51,5 i el 59,9 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes d’abril, un total de 2.922.384, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials (41 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 54,25 % (77,19 i 62,18 % els mesos d’abril de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 253,0 milions d’euros, un 9,7 % de la despesa total (disminució interanual del 10.2 %).

El 70,6 0 % de la despesa total de prestacions (2.621.103 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 63,1 % quan es tracta d’aturats estrangers (62,7 i 61,2 % en els mesos d’abril de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid manté el primer lloc (16,81 %), per davant de les de Barcelona (16,18 %), València (5,24 %), Alacant (4,38 %), Múrcia (3,66 %), Illes Balears (3,59 %), Màlaga (3,53 %), Tarragona (3,26 %), Girona (3,10 %),  Almeria (3,0 %), Saragossa (2,75 %), i  Castelló (2,68 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (70.697, 20,20 %). Els romanesos mantenen la segona posició (57.523, 16,44 %), i els equatorians la tercera (32.225, 9,21 %). En quart lloc trobem els colombians (21.267, 6,08 %), en cinquè els búlgars (13.120, 3,75 %), i en sisè els italians (10.651, 3,04 %). 

No hay comentarios: