viernes, 4 de mayo de 2012

La immigració i les dades d'atur a la Seguretat Social del mes d’abril.
En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la SeguretatSocial fetes públiques avui, divendres, 4 de maig, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 1.708.579, amb un augment de 18.031 persones sobre el mes anterior. En el regim de treballadors autònoms s’ha produït un increment  de l’afiliació de 2.672 persones, essent en l’actualitat un total de 211.976 afiliats, que es situa en la mateixa línia que l’augment de l’afiliació total de la població autònoma (3.057.272, amb un augment mensual de 6.474 afiliacions).

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 555.122 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 95.401.

Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, aturregistrat i contractes que corresponen al mes d’abril de 2012 , i les deprestacions corresponents al mes de març, que han estat també publicades avui pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.      

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 645.064 (13,60 % del total). 199.325 són de països UE i 445.739 de països no UE. S’ha produït un descens  mensual de 10.185 persones, i un increment interanual de 13.887 (2,92 % del total). En les dades del mes d’abril destaca el descens de l’atur en el sector serveis  (2,20 %, l’atur és de 333.705 persones), i el creixement entre la població sense ocupació anterior (0,65 %, l’atur és de 78.572).   

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 140.941 (22,17 % del total). 25.782 són de països UE i 115.159 de països no UE, amb un descens  mensual de 2.028 persones, i un increment interanual de 2.508 (18,06 % del total), respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (70.858), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 34.448.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de març:   366.528, amb un descens interanual del 12,9 %. 120.428 aturats són de països UE i 246.100 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 12,33 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 11,40 % si es tracta de la prestació contributiva, del 14,17 % en cas de subsidi, 14,25 % en la renda activa d’inserció, i 1,91 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de març amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i del subsidi, i un increment de la perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 12,36 % al 11,40 % (un descens del 7,7 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també un descens, del 18,14 al 14,17 % (un 21,9 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (14,17 %) depassa 2,77 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (11,40 %). Tanmateix, destaca especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 14,25 % del total dels perceptors i amb un increment del 19,5 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 48,0 % del estrangers de països UE i el 40,3 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, , suposa el 52,0 i el 59,7 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de març , un total de 2.972.993, el 46 % reben prestacions contributives i el 54 % prestacions assistencials (41 % subsidi, 8 % renda activa d’inserció, i 5 % subsidi agrari).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 55,94 % (78,47 i 65,43 % els mesos de març de 2010 i 2011 respectivament). La despesa total per als aturats estrangers és de 262, 7 milions d’euros, un 9,8 % de la despesa total (disminució interanual del 11,7 %).

El 70,9 0 % de la despesa total de prestacions (2.673.470 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es situa en el 64,0 % quan es tracta d’aturats estrangers (85,9 i 60,6 % en els mesos de març de 2010 i 2011, respectivament).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid torna a ocupar el primer lloc (16,49 %), per davant de les de Barcelona (15,93 %), València (4,97 %), Illes Balears (4,51 %), Alacant (4,45 %), Murcia (3,69 %), Málaga (3,59 %), Girona (3,44 %),  Tarragona (3,44 %), Almeria (2,85 %), Saragossa (2,77 %), i  Castelló (2,63 %).   

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (73.570, 20,07 %). Els romanesos mantenen la segona posició (59.395, 16,21 %), i els equatorians la tercera (33.980, 9,27 %). En quart lloc trobem els colombians (22.380, 6,11 %), en cinquè els búlgars (13.552, 3,70 %), i en sisè els italians (11.397, 3,11 %). 

No hay comentarios: