viernes, 27 de abril de 2012

La immigració laboral a Espanya segons l’enquesta de població activa del primer trimestre de 2012.
Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre del2012, fetes públiques avui divendres, 27 d’abril,  la població activa estrangera estava integrada per 3.500.000 persones, amb 2.206.800 ocupades i 1.293.100 aturades, mentre que 1.115.200 persones estaven conceptuades com inactives. El nombre de persones estrangeres de 16 i més anys és de 4.615.100, amb un descens trimestral de 25.700 i en sèrie interanual de 94.300 persones, i cal fer especial esment d’aquesta dada perquè continua la línia del vuit trimestres anteriors.  

Si comparem amb les dades del quart trimestre del 2011, la població activa estrangera ha minvat en 19.900 persones i en sèrie interanual la disminució es de 73.300. Si ens fixem en les dades de la població autòctona, la població activa ha augmentat en 11.600 persones sobre el trimestre anterior i en 84.200 en sèrie interanual.

La taxa d’activitat és del 75,84 %, 18,07 punts superior a la de la taxa de la població activa espanyola (57,77 %). En aquest trimestre, la taxa d’activitat dels estrangers ha disminuït un 0.01 %, mentre que l’augment de la població espanyola ha estat del 0.02 %. En sèrie interanual la taxa d’activitat de la població autòctona experimenta un increment del 0.12 %, i la de la població estrangera disminueix en un 0.04 %.

La taxa d’atur de la població estrangera és del 36,95 %, es a dir  14.74 punts per sobre de l’espanyola (22,21 %). Durant el quart trimestre del 2011 la desocupació autòctona va créixer en 298.500 persones, i entre la població estrangera el creixement va ser de 67.400.  

Durant el primer trimestre del 2012 cal fer especial esment del fet que el nombre de treballadors autòctons ocupats ha experimentat un descens de 287.000 persones, i el d’estrangers ha estat de 87.300 en relació amb el trimestre anterior. En sèrie interanual la població ocupada estrangera disminueix en 223.200 persones, la població aturada s’apuja en 149.900 i la inactiva s’incrementa en 21.000, mentre que la població ocupada espanyola disminueix en 495.200 persones, la població aturada s’incrementa en 579.500, i la inactiva minva en 8.300 persones.


No hay comentarios: