jueves, 9 de febrero de 2012

Projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Esmenes d’interès per a la comunitat universitària.

El Butlletí oficial del Parlament publica avui dijous les esmenes presentades pels grups parlamentaris i les recomanacions que fa la ponència sobre la seva incorporació al text del projecte de llei que es debatrà durant aquest mes de febrer en Comissió i en sessió plenària.

He seleccionat per a aquesta entrada del blog les esmenes d’especial interès per a la comunitat universitària proposades pel grup majoritari de la Cambra, Convergència i Unió, atès que les dites esmenes han estat proposades per a la seva incorporació en el text del projecte per part de la Comissió.

Crec que venen temps difícils per a las universitats catalanes i per al seu personal docent i d’administració i serveis. Esperarem a la finalització de la tramitació parlamentaria per confirmar aquest parer.

Bona lectura del text.

Projecte de llei de mesures fiscals i finance¬res i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics

Tram. 200-00019/09

Informe de la Ponència de la Comissió d’Eco¬nomia, Finances i Pressupost.

Esmena núm. 46

De modificació

GP de Convergència i Unió (44)

Disposició addicional dotzena.

Es modifica la disposició addicional dotzena del present projecte de llei.
“Dotzena. Personal de les universitats públiques de Catalunya

“1. Sens perjudici de l’acompliment de les normes bàsiques estatals, les mesures de contenció de la despesa per a la reducció del dèficit públic en matèria de personal, adoptades en base a la necessitat de restablir l’equilibri pressupostari i restaurar les finances de la Generalitat i del seu sector públic; i que s’han establert als articles 76.3, 77 i a la disposició addicional sisena d’aquesta Llei, són d’aplicació al personal docent i investigador i d’administració i serveis. Els apartats 1 i 2 de l’article 76 i la disposició transitòria sisena d’aquesta Llei són d’aplicació al personal d’administració i serveis funcionari.

2. La jornada ordinària de treball del personal d’administració i serveis de les universitats públiques de Catalunya tindrà una mitjana setmanal no inferior a les 37 hores i 30 minuts. Aquesta mitjana setmanal s’entendrà sens perjudici de la jornada continuada en períodes de vacances i de les jornades especials que s’estableixin reglamentàriament per les universitats.

3. Els òrgans de govern i direcció que tinguin atribuïdes funcions en aquest àmbit material, en el marc d’autonomia de cada universitat, han de donar compliment als apartats anteriors. Les mesures establertes en aquesta Llei per a les universitats, són aplicables a les entitats que en depenen sobre les quals tinguin el control majori¬tari, sempre que hagin estat classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del SEC 95. Els rectors i rectores i els Consells Socials en l’àmbit de les seves respectives competències han de vetllar pel seu compliment. A aquests efectes és d’aplicació el que estableix la disposició addicional catorzena d’aquesta Llei. ”

Article 76. Modificació del Decret legislatiu 1/1997 (NOTA. NO MODIFICAT EN EL TRÀMIT DE COMISSIÓ).

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactat de la manera següent:

«1. La jubilació forçosa es declararà d’ofici quan el funcionari compleixi l’edat determinada legalment.»

2. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 38 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la re¬fosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, amb el redactat següent:

«3. El personal funcionari podrà sol•licitar el perllonga¬ment de la permanència en el servei actiu fins, com a màxim, els setanta anys d’edat. L’òrgan competent per declarar les jubilacions resoldrà de manera expressa i motivada l’atorgament o denegació del perllongament de la permanència en el servei actiu d’acord amb alguna de les següents causes:

»a) L’aptitud per a l’acompliment de les tasques i funcions pròpies del lloc de treball que s’ocupa.

»b) La conducta professional, el rendiment i/o l’assoli¬ment d’objectius.

»c) Les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels recursos humans.

»Així mateix, l’òrgan competent podrà resoldre de mane¬ra motivada la finalització del perllongament autoritzat.

»Sense perjudici de l’anterior, s’atorgarà el perllonga¬ment de la permanència al servei actiu sempre que sigui necessari completar el temps mínim de serveis per a causar dret a la pensió de jubilació, d’acord amb els requisits i condicions establertes en el Règim de Seguretat Social que sigui aplicable.

»El què disposa aquest apartat no serà d’aplicació als funcionaris que tinguin normes específiques de jubilació.»

3. Es modifica l’apartat 2 de l’article 96 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos le¬gals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactat de la manera següent:

«2. Es podrà disposar de sis dies de permís l’any, com a màxim, per assumptes personals sense justificació. La concessió d’aquests dies de permís serà subordinada a les necessitats del servei i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per la pròpia organització les tasques del funcionari al qual es concedeix el permís.

»Sens perjudici de l’anterior, els funcionaris tenen dret a gaudir de dos dies addicionals en complir el sisè trienni, dret que s’incrementa en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.»

Disposició addicional sisena. Sisena. Suspensió de les millores directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per vinculació o antiguitat. (NOTA: NO MODIFICADA EN TRÀMIT DE COMISSIÓ)

1. Amb efectes a partir de l’entrada en vigor d’aques¬ta llei i amb caràcter indefinit, se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de previsió social d’aplicació. Aquest apartat s’aplica sens perjudici de l’establert a la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.

Esdevenen inaplicables, amb els mateixos efectes, les condicions regulades pels convenis col•lectius en relació amb la millora directa de les prestacions a que fa referència l’apartat anterior. Els òrgans de negociació de l’àmbit respectiu poden acordar, com a màxim i en concepte de millora directa, la percepció de la totalitat de retribucions durant els tres primers mesos en què el treballador romangui en situació d’incapacitat temporal.

2. Amb efectes a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei i amb caràcter indefinit, se suspenen els acords i pac¬tes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances.

Esdevenen inaplicables, amb els mateixos efectes, les condicions regulades pels convenis col•lectius que estableixin sistemes de premis vinculats als anys de ser¬veis prestats consistents en la percepció de quantitats en metàl•lic o en el gaudiment de dies addicionals de vacances o de lliure disposició sempre que, en aquest darrer cas, superin els dies addicionals a què fa referència l’article 48.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

3. Aquesta disposició s’aplica als acords, pactes i convenis col•lectius que, reconeixent les millores i els sistemes de premis a què fan referència els apartats anteriors, siguin d’aplicació al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, les entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial o financer, les entitats de dret públic, els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i les universitats públiques catalanes, incloses les seves entitats dependents classificades dins el sector Administració Pública d’acord amb els criteris del SEC.

4. Són nuls de ple dret els acords, pactes o clàusules dels convenis col•lectius que se suscriguin en matèria de mi¬llores directes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal i dels sistemes de premis per vinculació o antiguitat contravenint l’establert als apartats anteriors.

Disposició Addicional Catorzena. Suspensió d’acords i pactes i inaplicació de convenis col•lectius (NOTA: NO MODIFICADA EN TRÀMIT DE COMISSIÓ)

D’acord amb l’article 38.10 de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ateses les excepcionals circumstàncies econòmiques que comporten el necessari redimensionament de la despesa pública, resten suspesos parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari en els termes estrictament necessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei.

Així mateix, esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col•lectius en l’àmbit del personal laboral que contradiguin el que disposa aquesta llei.

Esmena núm. 47

D’addició

GP de Convergència i Unió (45)
Disposició addicional dissetena, nou apartat 3.

S’addiciona un nou apartat 3 a la disposició addicional dissetena del projecte de llei.

“3. Les subvencions concedides a les universitats públiques i privades, i als centres de recerca amb control majoritari d’una administració pública, s’hauran de justificar preferentment mitjançant comptes justificatius simplificats en els termes que s’estableixin a les bases reguladores de les subvencions o en l’acte de concessió en el cas de les subvencions directes. En la justificació es podrà exigir que el beneficiari realitzi, al seu càrrec, una auditoria limitada a la comprovació de la destinació de la subvenció.”

Disposició addicional dissetena. Mesures en matèria de recerca i universitats (NOTA: TEXT DEL PROJECTE DE LLEI).

1. No seran d’aplicació les disposicions de la present Llei que s’oposin al règim d’autonomia previst al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres per els centres CERCA i de la ICREA.

2. Són d’aplicació al Pla Serra Húnter, que té per objectiu promoure en les universitats públiques del sistema universitari de Catalunya la contractació laboral de personal acadèmic d’excel•lència, les següents previsions:

a) El contractes oferts en aquest Pla s’adreçaran, d’acord amb la normativa d’aplicació a la figura contractual que correspongui, a candidats que disposin de credencials internacionals d’alt nivell en docència i recerca, mitjan¬çant convocatòries obertes que afavoreixin la concurrència dels millors aspirants en un ampli entorn d’institucions d’arreu del món, incloses les de Catalunya.

b) S’autoritza la contractació laboral del personal acadèmic que quedi adscrit al Pla Serra Húnter, sens per¬judici de l’acompliment de la normativa bàsica estatal sobre despeses de personal. Correspon al Departament competent en matèria d’Universitats determinar la capa¬citat màxima de contractació de cada universitat per a cada curs acadèmic, que no podrà suposar un increment d’efectius, computats en equivalències a temps complet.

c) Correspon al Govern de la Generalitat determinar, si escau i mitjançant Acord, les percepcions econòmiques que, a mode d’incentius vinculats al Pla, pugui percebre el personal acadèmic que ha accedit a un contracte del Pla Serra Húnter. L’Administració de la Generalitat finançarà la meitat del cost de cadascuna de les contra¬ctacions del Pla Serra Húnter, així com la meitat de l’incentiu que pugui correspondre.

d) Als efectes del que prescriuen els apartats anteriors, s’autoritza el Govern de la Generalitat a adoptar els acords necessaris per concretar la segona fase del Pla i per efectuar-ne, si és el cas, les posteriors adaptacions que siguin oportunes; i s’autoritza la persona titular del Departament competent en matèria d’Universitats a for¬malitzar amb les universitats públiques els convenis de col•laboració que corresponguin.


Esmena núm. 49

D’addició

GP de Convergència i Unió (47)

Nova disposició addicional

S’addiciona una nova disposició addicional al projecte de llei.

“Disposició Addicional (nova). Mesures de suport a l’estabilitat pressupostària de les universitats públiques

1. Els plans d’estabilització pressupostària que hagin d’elaborar les universitats, d’acord amb la Llei de pressupostos i altra normativa d’aplicació, s’aproven per re-solució del titular del departament competent en matèria d’Universitats, i han d’incorporar, com a mínim, les me¬sures de regulació interna, execució i gestió dels ingres¬sos i les despeses, que permetin garantir el retorn a una situació d’equilibri pressupostari.

2. El rector/a o el president/a del Consell Social, escoltat el rector/a, podran sol•licitar al departament competent en matèria d’Universitats l’assistència d’un comissionat de comptes, nomenat per resolució del titular d’aquest departament, que tindrà per funció vetllar per l’execució i el compliment del pla d’estabilització, i analitzar la situació econòmica financera de la universitat i les perspectives d’evolució; i que haurà de retre comptes al rector/a, al president/a del Consell Social, així com al departament competent en matèria d’Universitats. El nomenament no pot comportar la creació de noves unitats orgàniques ni incrementar la despesa de personal.

3. El comissionat de comptes haurà de rebre el suport del rector/a, del president/a del Consell Social i del/la ge¬rent; i podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell de Govern i del Consell Social, sempre que se li requereixi o que així ho consideri necessari, prèvia comunicació a l’òrgan.”

Esmena núm. 55

D’addició

GP de Convergència i Unió (53)

Disposició addicional (nova).

S’addiciona una nova disposició addicional al present projecte de llei.

“Disposició addicional (nova). Mesures de coordinació de les universitats

1. En l’adopció del criteris de racionalització i de les me¬sures d’estalvi, amb relació al personal d’administració i serveis que a l’entrada en vigor d’aquesta llei presti serveis a la universitat mitjançant nomenament d’interí, s’hauran de tenir en consideració les mesures relatives al personal interí al servei de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici dels preceptes que els són directa¬ment aplicables.

2. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha de treballar per a l’impuls de serveis consorciats interuniversitaris, en termes de cost i estructura, per a la millor consecució dels objectius de racionalització dels serveis, d’estalvi de costos, d’economies d’escala, d’eficàcia i eficiència en la gestió, i de qualitat en tots els serveis que presten, impulsant, quan escaigui, la personificació jurídica de caràcter associatiu que assumeixi les funcions corresponents.”

Esmena núm. 58

De modificació

GP de Convergència i Unió (56)

Disposició transitòria cinquena.

Es modifica la disposició transitòria cinquena del present projecte de llei.

“Cinquena. Reducció de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic
El Govern de la Generalitat, a l’empara del que disposen els articles 68 i 69 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, amb caràcter transitori i com a mesura de contenció de la despesa en matèria de personal per a la reducció del dèficit públic, ha d’aprovar un pla d’ocupació que inclogui, com a mesura de prestació de serveis a temps parcial, la reducció en un 15% de la jornada, dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic, d’acord amb l’article 47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, amb reducció proporcional de les retribucions dels llocs de treball.

Aquest pla d’ocupació ha de garantir la correcta prestació dels serveis públics.
Resten exclosos de la mesura els llocs de treball ocupats per personal interí del cos de bombers de la Generalitat, cos d’agents rurals, cossos d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya del grup ser¬veis penitenciaris, i cos de titulació superior de la Generalitat, veterinària de l’àmbit d’escorxador.

Aquesta mesura transitòria ha de tenir una durada de 2 anys. Aquest termini podrà ser modificat per Acord de Govern atenent al compliment dels objectius de reducció del dèficit públic. “

Disposició transitòria Cinquena. Reducció de la jornada per al personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic

(NOTA: TEXT DEL PROJECTE DE LLEI)

S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè acordi, amb caràcter transitori i com a mesura de contenció de la despesa per a la reducció del dèficit públic en matèria de personal, la reducció de la jornada en un terç per al personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negoci¬ació del personal d’administració i tècnic, amb deducció proporcional de les seves retribucions. El Govern determinarà l’àmbit organitzatiu i temporal d’aplicació de la mesura.

Esmena núm. 59

D’addició

GP de Convergència i Unió (57)

Disposició transitòria sisena, nou paràgraf.

S’addiciona un nou paràgraf a la disposició transitòria sisena del present projecte de llei.

“Sisena. Excedència voluntària amb reserva de lloc de treball

Durant els tres anys següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el personal funcionari inclòs dins l’àmbit d’aplicació del Text Únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, té dret a gaudir d’un període d’excedència voluntària d’una durada mínima d’un any i màxima de tres durant el qual es tindrà dret a la re¬serva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal. Aquesta excedència impedeix ocupar llocs de treball en el sector públic sota cap tipus de relació funcionarial o contractual. Aquesta mesura no serà d’aplicació al personal del cos de policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, amb excepció del personal de l’escala de suport, ni al personal docent no universitari.

Només podrà acollir-se a aquesta excedència el personal funcionari i el personal estatutari que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, romangui en situació administrativa de servei actiu o en una altra situació administrativa que comporti reserva del lloc de treball.”

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 1, 3, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 66 i 70

No hay comentarios: