lunes, 6 de febrero de 2012

El baròmetre de gener del Centre d’Investigacions Sociològiques. Les preocupacions dels espanyols.

1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), del mes de gener, fet públic avui dilluns 6 de febrer, segueix constatant la preocupació dels ciutadans per l’atur i un xic més per la situació econòmica, i també que la immigració segueix sent un important problema per a Espanya però molt menys a títol personal pels enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 4 i 15 de gener.

La immigració es considera el sisè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix actualment a Espanya (7.5, 0.1 punts menys que el mes de desembre), per darrera de l’atur (83.3, es a dir 1.2 punts més que el mes de desembre), dels problemes d’índole econòmica (53.7, 3.3 punts més que en el baròmetre anterior), de “la classe política, els partits polítics” (17.8, 1.9 punts menys que en el baròmetre de desembre), de la corrupció i el frau (12.3, 6.3 punts més que el mes de desembre) i de la sanitat (8.1, 1.2 punts menys que en el baròmetre anterior), Li segueixen la inseguretat ciutadana (5.7), l’habitatge (5.6), i l’educació (5.6).

Quan es pregunta als enquestats quin és el principal problema ara a Espanya, la immigració es situa també en el sisè lloc (1.0, 0.3 punts menys que en el baròmetre del mes de desembre), per darrera de l’atur (66.0, 2.2 punts més que en el baròmetre anterior), dels problemes d’índole econòmica (16.3, 2.7 punts menys que el mes de desembre), de “la classe política, els partits polítics” (6.6), “la corrupció i el frau” (3.2), i "el govern, els polítics i els partits" (1.0).

Si es pregunta quins són els problemes que afecten personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes), la immigració es situa en el quinzè lloc (2.2, 0.1 punts menys que en el baròmetre de desembre), per darrera de l’atur (45.0), dels problemes d’índole econòmica (43.3), les pensions (8.2) “no sap” (7.3), “no contesta” (7.2 ), la sanitat (7.1), l’educació (5.9), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (5.6), l’habitatge (5.3), la classe política, els partits polítics (4.3.), les preocupacions i situacions personals (3.7), els problemes d’índole social (3.6), la inseguretat ciutadana (3.3), i la corrupció i el frau (3.3).

Quan es pregunta quin és el problema que afecta personalment més a l’enquestat, la immigració es situa en el dissetè lloc (0.5, 0.1 punts menys que en el baròmetre anterior), per darrera de l’atur (37.6), els problemes d’índole econòmica (24.3), “no sap” (7.3), “no contesta” (7.2), les pensions (5.4), els problemes relacionats amb la qualitat de l’ocupació (2.9), la sanitat (2.2), l’educació (1.8), la classe política, els partits polítics (1.5), l’habitatge (1.5), la corrupció i el frau (1.4), les preocupacions i situacions personals (1.4), els problemes d’indole social (1.2), la inseguretat ciutadana (0.8), “altres respostes” (0.7), i els problemes relacionats amb la joventut (0.6),

2. Hi ha avantatge sobre la preocupació per la immigració entre els homes en relació amb les dones (8.4 i 6.6) quan es pregunta quins són els principals problemes a Espanya. Són les persones de edat compreses entre els 18 i 24 anys les més preocupades amb caràcter general (10.9), i les de 35 a 44 anys quan es pregunta quin es el principal problema personal (0.8).

3. Pel nivell d’estudis, la immigració com a principal problema a Espanya es reconeguda pel 9.8 de les persones amb estudis de primària, i són les persones sense estudis les que s’hi senten més preocupades personalment per la immigració (1.2). Segons la condició socioeconòmica dels enquestats, són els capatassos i obrers qualificats (no agraris), els qui manifesten més preocupació general per la immigració (11.3), sent el grup de “treball domèstic no remunerat” i els obrers no qualificats (agraris i no agraris) els qui encapçalen el pòdium pel que fa a la preocupació personal (1.5 i 1.4).

Per status socioeconòmic, són els obrers no qualificats els qui manifesten més la seva preocupació general per la immigració segons el baròmetre (10.0), i també els qui ocupen el primer lloc quan es pregunta quin és el problema que els afecta més directament (0.9).

4. D’especial interès em semblen les dades aportades pel baròmetre de gener sobre les preocupacions del enquestats segons la seva opció política electoral, es a dir segons el record de vot en les eleccions generals del 20 de novembre de 2011. Si en la primera resposta eren un 7.5 dels enquestats els que consideraven la immigració com un dels tres principals problemes a Espanya, el percentatge puja fins el 18.2 per a les persones que no tenien edat de votar, i és el grup que votà en blanc el qui creu que la immigració es el problema que li afecta més personalment (1.3).

5. El baròmetre de gener inclou una pregunta relativa a diversos problemes i la creença de la persona enquestada sobre com evolucionaran durant l’any 2012. Un 22,8 % dels enquestat creuen que la immigració millorarà, el 31,2 % que seguirà igual i el 36,3 % que empitjorarà.

No hay comentarios: