viernes, 23 de diciembre de 2011

Novament sobre la RMI i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres. Una disposició addicional jurídicament preocupant.

Unes encertades observacions d’un bon amic sobre la meva entrada del blog dedicada a la RMI i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres en va fer adonar-me de l’oblit que vaig tenir en el meu comentari, ja que no vaig consultar les disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals de l’esmentat projecte de llei.

Gràcies a aquestes observacions, he descobert la disposició addicional tercera, que porta per títol el de “Renda mínima d’inserció”. El seu contingut literal és el següent: “S’entenen adaptats a les modificacions fetes en la Llei 10/1997, de 3 de juliol de la renda mínima d’inserció, la normativa vigent i, concretament, la lletra a de l’article 4.2 del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei”.

Cal recordar, per a una millor comprensió del precepte, que l’article 4.2 a) disposa el següent: “No es tindrà accés a la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció en els casos següents: a) Si la persona sol•licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar percep altres prestacions públiques, ajuts o subvencions que superin, per unitat familiar i conjuntament amb altres ingressos de qualsevol naturalesa, l'import mensual del salari mínim interprofessional”.

Què es el que sembla pretendre la norma? Que es considerin vàlides totes les actuacions dutes a terme per la Generalitat des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2011 de 27 de juliol, i també les actuacions practicades a l’empara del decret 364/2011 de 30 d’agost. La referència concreta a l’article 4.2 a) del decret trobaria la seva justificació en el fet que el projecte de llei modifica l’article 6.1 e) de la Llei 10/1997, i que de mantenir-se la redacció de l’article 4.2 a) del Decret el seu contingut seria contrari a la llei.

Dit això, en un intent de comprendre el que es vol des del vessant jurídic, manifesto la meva preocupació jurídica. La norma vol que tot el que hagi pogut ser contrari a dret en les actuacions administratives dutes a termes des del mes d’agost quedi esmenat per la nova llei. Si l’actuació administrativa ha estat o no conforme a dret ho han de dir els tribunals, però no pot ser que una norma legalitzi “a posteriori” actuacions que poden haver vulnerat la legalitat vigent.

Com a jurista, ho torno a dir, estic certament preocupat. Crec que seria bo, i necessari, que es difongués el contingut del projecte i molt especialment d’aquesta disposició addicional, i que hi hagués un debat jurídic sobre el que pot suposar si s'aprova.

No hay comentarios: