jueves, 20 de octubre de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de setembre.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dijous 20 d’octubre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de setembre.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de setembre hi ha un total de 1.816.662 afiliats (55,50 % homes i 44,50 % dones), dels quals 675.684 són de països UE (382.859 homes i 292.825 dones), i 1.140.978 són de països no UE (625.506 homes i 515.473). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,78 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de setembre de 2010 era de 1.868.675. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 52.013 persones Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general (29.299) parcialment compensat pel creixement en el regim agrari (16.304). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 199.969 del mes de setembre de 2010 als actuals 209.374.

Per règims, el 64,87 % pertanyen al general, el 10,05 % al règim de la llar familiar, el 13,23 % a l’agrari, el 11,53 % al d’autònoms, el 0,29 % al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de setembre de 2010 eren els següents: 66,61 % pertanyien al general, el 9,59 % al règim de la llar familiar, el 12,77 % a l’agrari, el 10,70 % al d’autònoms, el 0,29% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (171.793 i 114.783, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (35.575 i 22.539), dels romanesos i marroquins en l’agrari (83.544 i 65.516), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.267 i 15.867).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de setembre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (410.499, 22,60 %), seguida de Madrid (382.321, 21,05 %), Andalusia (205.262, 11,30 %) i la Comunitat Valenciana (189.683, 10,44 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 15.361 persones, un 3,60 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (425.849, 22,79 %), seguida de Madrid (394.715, 21,12 %), Andalusia (209.785, 11,23 %) i la Comunitat Valenciana (192.707, 10,31 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 288.805 persones (24,51 %), de les quals 193.881 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 198.125 treballadors, un 16,81 %, dels quals 132.648 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 134.016 treballadors, un 11,37 % del total, dels quals 92.178 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 127.900 persones, un 10,85 %, dels quals 76.890 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (60.940, 29,11 %), del sector de l’hostaleria (42.737, 20,41 %), i del sector de la construcció (30.121, 14,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.519). El mes de setembre de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 289.506 persones (23,26 %), de les quals 196.623 eren no comunitaris. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 203.417 treballadors, un 16,34 % dels quals 138.769 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció que ocupava a 167.432, un 13,45 %, dels quals 106.260 eren no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 143.100 treballadors, un 11,50 % del total, dels quals 102.338 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.935, 27,47 %), del sector de l’hostaleria (40.592, 20,30 %), i del sector de la construcció (32.562, 16,28 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 23.631).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (294.581), i els marroquins es situen en la segona posició amb 205.815 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (140.124), seguits dels colombians amb 101.892, dels xinesos amb 86.033, dels bolivians amb 84.070, dels peruans amb 65.781, dels italians amb 65.274, dels búlgars amb 54.983, i del treballadors del Regne Unit amb 52.101. Les dades del mes de setembre de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (288.839), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 216.065 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (171.043), seguits dels colombians amb 115.352, dels xinesos amb 81.925, dels bolivians amb 80.666, dels peruans amb 71.714, dels italians amb 65.171, i dels búlgars amb 53.528.

3. La mitja del mes de setembre de 2010 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 410.499, dels quals 115.038 són de països UE i 295.461 de països no UE.

Per règims, el 74,91 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,02 % en el de la llar familiar, el 5,24 % en l’agrari, el 10,61 % en el d’autònoms i el 0,22 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de setembre de 2010 eren els següents: el 76,74 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,54 % en el de la llar familiar, el 5,07 % en l’agrari, el 9,45 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (40.657, 28.594 i 22.653, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.455, 3.632 i 3.255), dels marroquins i romanesos en l’agrari (6.531 i 4.975), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.294 i 3.129).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 66.095 (21,50 %), dels quals 51.216 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.762 afiliats (18.13 %), dels quals 39.867 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.656 afiliats (12,57 %), dels quals 29.680 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 35.208 (11,45 %), dels quals 24.230 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 27.745 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 10 %, el 9,02 %), dels quals 21.697 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.625, 26,70 % del total), de l’hostaleria (9.251, 21,24 %) i de la construcció (4.748, 10,90 %). Les dades del mes de setembre de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 66.008 (20,20 %), dels quals 51.097 eren no comunitaris, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.093 afiliats (17,47 %), dels quals 41.456 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.832, (11,88 %), dels quals 30.984 eren no comunitaris; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 41.383 afiliats (12,66 %), dels quals 32.571 són extracomunitaris. En cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.203 (11,38 %), dels quals 26.026 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.195, 25,34 % del total), de l’hostaleria (8.303, 20,64 %) i de la construcció (5.052, 12,56 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (52.654), seguits dels romanesos (37.999), i els equatorians ocupen la tercera posició (26.885). A continuació trobem els bolivians (23.277), els xinesos (23.126), els italians (20.544), els colombians (19.041), els peruans (16.212), els francesos (13.178), i els pakistanesos (12.821). Les dades del mes de setembre de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (57.784), seguits dels romanesos (37.345), i els equatorians ocupaven la tercera posició (33.548). A continuació trobàvem els xinesos (22.824), els bolivians (22.455), els colombians (21.737), els italians (20.706), els peruans (17.517), els francesos (13.406), els argentins (12.682), els pakistanesos (12.526), i els dominicans (8.182).

No hay comentarios: