martes, 20 de septiembre de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost.

1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dimarts 20 de setembre d’agost, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’agost.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’agost hi ha un total de 1.830.046 afiliats (55,2 % homes i 44,8 % dones), dels quals 674.813 són de països UE (380.478 homes i 294.335 dones), i 1.155.234 són de països no UE (630.304 homes i 524.930). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,55 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’agost de 2010 era de 1.877.935. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 47.889 persones Cal destacar el descens de l’afiliació en el regim general (12.806) i en el regim agrari (6.161). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 199.473 del mes d’agost de 2010 als actuals 208.286.

Per règims, el 66,00 % pertanyen al general, el 10,05 % al règim de la llar familiar, el 12,25 % a l’agrari, el 11,38 % al d’autònoms, el 0,30 % al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’agost de 2010 eren els següents: el 67,65 % pertanyien al general, el 9,64 % al règim de la llar familiar, el 11,77 % a l’agrari, el 10,62 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (177.114 i 117.482, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (35.295 i 22.070), dels romanesos i marroquins en l’agrari (76.342 i 61.771), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.598 i 16.200).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’agost, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (418.268, 22,86 %), seguida de Madrid (384.653, 21,02 %), Andalusia (205.013, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (193.895, 10,60 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 14.031 persones, un 3,25 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (432.299, 23,02 %), seguida de Madrid (395.945, 21,08 %), Andalusia (210.313, 11,20 %) i la Comunitat Valenciana (196.238, 10,45 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 307.229 persones (25,44 %), de les quals 203.907 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 201.979 treballadors, un 16,72 %, dels quals 134.632 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 136.893 treballadors, un 11,33 % del total, dels quals 95.194 són de països no UE; el sector de la construcció baixa fins el quart lloc i ocupa a 131.415 persones, un 10,88 %, dels quals 79.443 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (60.666 29,13 %), del sector de l’hostaleria (42.744, 20,52 %), i del sector de la construcció (29.969, 14,39 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.337). El mes d’agost de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 307.389 persones (24,20 %), de les quals 206.561 eren de països no UE; li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 205.934 treballadors, un 16,21 % dels quals 140.621 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 170.047, un 13,39 %, dels quals 108.908 eren no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 145.938 treballadors, un 11,49 % del total, dels quals 104.973 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.810, 27,48 %), del sector de l’hostaleria (40.579, 20,34 %), i del sector de la construcció (32.684, 16,39 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 23.698).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (292.521), i els marroquins es situen en la segona posició amb 204.796 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (144.106), seguits dels colombians amb 104.940, dels xinesos amb 85.838, dels bolivians amb 84.846, dels peruans amb 67.301, dels italians amb 66.752, dels búlgars amb 53.886, i del treballadors del Regne Unit amb 50.967. Les dades del mes d’agost de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (280.233), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 217.692 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (175.463), seguits dels colombians amb 118.220, dels xinesos amb 81.794, dels bolivians amb 81.161, dels peruans amb 72.927, dels italians amb 66.588, i dels búlgars amb 52.864.

3. La mitja del mes d’agost de 2010 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 418.268, dels quals 118.004 són de països UE i 300.2643 de països no UE.

Per règims, el 75,66 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,88 % en el de la llar familiar, el 4,90 % en l’agrari, el 10,34 % en el d’autònoms i el 0,23 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’agost de 2010 eren els següents: el 77,67 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,52 % en el de la llar familiar, el 4,36 % en l’agrari, el 9,26 % en el d’autònoms i el 0,18 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (41.903, 30.199 i 23.636, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.380, 3.627 i 3.267), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.672 i 5.028), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.333 i 3.207).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 71.332 (22,54 %), dels quals 54.391 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 57.736 afiliats (18.24 %), dels quals 40.745 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.333 afiliats (12,43 %), dels quals 30.287 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 35.180 (1112 %), dels quals 24.159 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 28.517 (per segona vegada el percentatge es situa per sota del 10 %, el 9,01 %), dels quals 22.287 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.552, 26,72 % del total), de l’hostaleria (9.229, 21,34 %) i de la construcció (4.764, 11,02 %). Les dades del mes d’agost de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 71.444 (21,28 %), dels quals 54.378 eren no comunitaris, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 58.314 afiliats (17,37 %), dels quals 42.268 eren de països no UE; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 40.088, (11,94 %), dels quals 32.147 eren no comunitaris; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 42.118 afiliats (12,54 %), dels quals 33.357 eren extracomunitaris. En cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.101 (11,05 %), dels quals 25.975 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.152, 25,35 % del total), de l’hostaleria (8.288, 20,70 %) i de la construcció (5.087, 12,70 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (52.994), seguits dels romanesos (39.654), i els equatorians ocupen la tercera posició (27.932). A continuació trobem els bolivians (23.585), els xinesos (23.102), els italians (20.828), els colombians (19.657), els peruans (16.581), els francesos (13.313), i els pakistanesos (12.899). Les dades del mes d’agost de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (58.460), seguits dels romanesos (37.483), i els equatorians ocupaven la tercera posició (34.853). A continuació trobàvem els xinesos (22.829), dels bolivians (22.795), dels colombians (22.357), dels italians (20.890), dels peruans (17.983), dels francesos (13.605), dels argentins (13.010), dels pakistanesos (12.725), i dels dominicans (8.453).

No hay comentarios: