viernes, 22 de julio de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de juny.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dijous 21 de juliol, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de juny.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de juny hi ha un total de 1.850.903 afiliats, dels quals 693.008 són de països UE (393.042 homes i 299.966 dones), i 1.157.895 són de països no UE (637.543 homes i 520.352 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,57 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de juny de 2010 era de 1.899.660. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 48.757 persones Cal destacar l’augment de l’afiliació en el regim general (16.352), que compensa la davallada en el regim agrari (12.289). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 200.342 del mes de juny de 2010 als actuals 208.478.

Per règims, el 64,86 % pertany al general, el 9,93 % al règim de la llar familiar, el 13,63 % a l’agrari, el 11,26 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de juny de 2010 eren els següents: el 66,36 % pertanyien al general, el 9,65 % al règim de la llar familiar, el 13,13 % a l’agrari, el 10,55 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (174.603 i 120.917, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (34.643 i 22.466), dels romanesos i marroquins en l’agrari (88.372 i 71.970), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.524 i 16.940).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de juny, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (412.898, 22,31 %), seguida de Madrid (388.573, 20,99 %), Andalusia (218.791, 11,82 %) i la Comunitat Valenciana (196.773, 10,63 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 12.244 persones, un 2,88 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (425.142, 22,38 %), seguida de Madrid (400.358, 21,08 %), Andalusia (227.316, 11,97 %) i la Comunitat Valenciana (200.171, 10,54 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 284.011 persones (23,66 %), de les quals 190.612 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 200.200 treballadors, un 16,68 %, dels quals 134.228 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 142.516, un 11,87 %, dels quals 86.792 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 132.236 treballadors, un 11,01 % del total, dels quals 91.360 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (59.602, 28,59 %), del sector de l’hostaleria (41.982, 20,14 %), i del sector de la construcció (31.143, 14,94 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.257). El mes de juny de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava la primera posició amb 286.016 persones (22,69 %), de les quals 194.358 eren no comunitaris; li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 204.809 treballadors, un 16,25 % dels quals 140.731 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupava a 181.421, un 14,39 %, dels quals 115.618 eren no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 139.187 treballadors, un 11,04 % del total, dels quals 99.379 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (54.212, 27,06 %), del sector de l’hostaleria (39.699, 19,82 %), i del sector de la construcció (33.988, 16,97 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 24.761).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (302.520), i els marroquins es situen en la segona posició amb 218.481 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (145.673), seguits dels colombians amb 103.358, dels xinesos amb 85.123, dels bolivians amb 84.108, dels peruans amb 66.151, dels italians amb 66.120, dels búlgars amb 55.981, i del treballadors del Regne Unit amb 54.447. Les dades del mes de juny de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (290.289), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 231.245 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (176.375), seguits dels colombians amb 116.176, dels xinesos amb 81.094, dels bolivians amb 79.391, dels peruans amb 71.116, dels italians amb 65.648, i dels portuguesos amb 55.255

3. La mitja del mes de maig d’afiliats estrangers a Catalunya és de 412.898, dels quals 117.107 són de països UE i 295.791 de països no UE.

Per règims, el 75,72 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,03 % en el de la llar familiar, el 4,60 % en l’agrari, el 10,44 % en el d’autònoms i el 0,21 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de juny de 2010 eren els següents: el 77,42 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,78 % en el de la llar familiar, el 4,22 % en l’agrari, el 9,39 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (42.467, 28.722 i 23.147, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.198, 3.635 i 3.333), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.7360 i 4.570), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.364 i 3.396).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 65.492 (20,95 %), dels quals 50.490 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.012 afiliats (17,60 %), dels quals 39.452 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 38.284 afiliats (12,25 %), dels quals 29.289 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 35.920 (11,49 %), dels quals 24.832 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 31.346 (10,03 %), dels quals 24.649 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.315, 26,25 % del total), de l’hostaleria (9.003, 20,88 %) i de la construcció (4.908, 11,38 %). Les dades del mes de juny de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 65.304 (19,84 %), dels quals 47.873 eren de països no UE, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.570 afiliats (16,88 %), dels quals 41.049 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 43.060, (13,08 %), dels quals 34.500 eren de països no UE; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.007 afiliats (12,16 %), dels quals 26.751 eren extracomunitaris, i en cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.998 (11,54 %), dels quals 26.751 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.946, 24,91 % del total), de l’hostaleria (7.952, 19,92 %) i de la construcció (5.318, 13,32 %)

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (53.611), seguits dels romanesos (37.739), i els equatorians ocupen la tercera posició (27.623). A continuació trobem els bolivians (23.158), els xinesos (22.929), els italians (20.984), els colombians (19.238), dels peruans (16.228), dels francesos (13.627), i dels pakistanesos (12.530). Les dades del mes de juny de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (58.857), seguits dels romanesos (35.626), i els equatorians ocupaven la tercera posició (34.710). A continuació trobàvem els xinesos (22.030), els bolivians (22.023), els colombians (21.535), els italians (20.963), els peruans (17.501), els francesos (13.796), i els argentins (12.966).

No hay comentarios: