lunes, 23 de mayo de 2011

El nou Reglament d’estrangeria.

El Diari de Girona em publica avui dilluns l’article que reprodueixo a continuació.

He llegit amb atenció el nou Reglament d'estrangeria, publicat primer a la pàgina web del Ministeri de Treball i Immigració el dia 15 d'abril després de la seva aprovació pel consell de ministres, i publicat en el BOE del dia 30 del mateix mes com a Reial decret 557/2011 de 20 d'abril, i els principis inspiradors del qual, segons la síntesi preparada pel Ministeri de Treball i Immigració, són la consolidació d'un model basat en la regularitat i vinculat al mercat de treball, el foment de la integració i la igualtat de drets i deures, l'enfortiment de la cooperació entre administracions i la millora del rigor, la transparència i l'objectivitat en els procediments. Cal recordar aquí també els sis objectius fonamentals de la Llei Orgànica 2/2009 d'11 de desembre, que és ara objecte de desenvolupament pel nou (i endarrerit en el temps previst per a la seva publicació) Reglament: garantir als estrangers el ple exercici dels seus drets fonamentals; perfeccionar el sistema de canalització legal i ordenada dels fluxos migratoris, atenent a les necessitats del mercat de treball; també, reforçar l'eficàcia en la lluita contra la immigració irregular; a continuació, afavorir les oportunitats d'integració; l'aposta per la cooperació de totes les administracions públiques en matèria d'immigració, destacant la importància que les actuacions de comunitats autònomes i ajuntaments es coordinin amb la política d'immigració del Govern de l'Estat; i últim però no menys important, la intensificació del diàleg amb els agents socials i amb les associacions d'immigrants per a la definició i el desenvolupament de la política migratòria.
També he tingut oportunitat de llegir a la base de dades del BOE el Dictamen del Consell d'Estat número 515/2011, de 7 d'abril, sobre el projecte de Reial decret pel qual s'aprova el Reglament, aprovat per unanimitat. Es tracta d'un Dictamen sol•licitat amb tràmit d'urgència, fet que veladament critica el Consell d'Estat al posar en relació aquesta sol•licitud amb el termini de dos mesos establert per a l'entrada en vigor del nou Reglament. No hi ha observacions, comentaris, crítiques o suggeriments importants de canvis de l'esborrany de Reglament en matèria laboral, i per això el text finalment aprovat manté les línies mestres del document presentat el 8 de febrer, amb les modificacions incorporades a la taula del diàleg social sobre immigració el dia 21 del mateix mes. La lectura del Dictamen serveix també per saber, i no deixa de sorprendre'm, que no van ser preses en consideració les observacions formulades per diverses Comunitats Autònomes a l'esborrany, ni tampoc les d'UGT, CEOE-CEPIME i diversos Ministeris.

El Reial decret disposa l'entrada en vigor del RELOEX dos mesos després de la publicació al BOE, i deroga el RD 2393/2004 de 30 de desembre "i les altres disposicions, d'igual o inferior rang, que s'oposin a allò disposat en aquest Reial decret". És un Reglament que, segons s'afirma en la introducció, "va més enllà d'una mera adaptació reglamentària de l'última reforma de la LO 4/2000", i que com a conseqüència de l'ampli procés de diàleg social amb agents socials i organitzacions representatives en matèria d'estrangeria, "conté més novetats que les legalment imposades". El Reglament completa el treball de la LO 2/2009 i incorpora a l'ordenament jurídic espanyol nombroses Directives comunitàries sobre autorització d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat, residència temporal i treball per a investigació, residència temporal i treball de professionals altament qualificats titulars d'una targeta blava-UE, residència temporal i treball per circumstàncies excepcionals d'estrangers que col•laborin contra xarxes organitzades o que hagin estat víctimes de tracta d'éssers humans, residents de llarga durada, i Codi Comunitari sobre Visats.

El RD 557/2011 desenvolupa la LO 2/2009 d'11 de desembre, i en concret, des de la perspectiva laboral, interessa fer esment de diversos preceptes de la llei, els relatius al dret al treball i a la Seguretat Social, a la mateixa Seguretat Social i als serveis socials, autorització de residència i treball, autorització de residència i treball per compte d'altri, supòsits específics d'exempció de la situació nacional de llocs de treball, i excepcions a l'autorització de treball. Des de la perspectiva laboral, el nucli central del Reglament es troba en la regulació de l'autorització de residència temporal i de treball per compte d'altri, amb una estreta relació entre immigració i mercat de treball a l'Espanya de 2011, ja que com acabo d'indicar, el nou Reglament respon a "la voluntat de consolidar un model basat en la regularitat i vinculat al mercat de treball". A la regulació inicial de l'esborrany de 8 de febrer s'han incorporat algunes modificacions de rellevància pactades en el diàleg social sobre immigració.

Ara bé, al voltant d'aquest nucli central es troben altres supòsits de residència temporal i de treball que tot estudiós de la matèria haurà de conèixer: per a investigació, professionals altament qualificats titulars d'una targeta blava, per compte d'altri de durada determinada, per compte propi, prestacions transnacionals de serveis, amb excepció de l'autorització de treball, de l'estranger acollit a un programa de retorn voluntari, per circumstàncies excepcionals (arrelament, protecció internacional, raons humanitàries, col•laboració amb autoritats, seguretat nacional o interès públic, dones estrangeres víctimes de violència de gènere, col•laboració contra xarxes organitzades, víctimes de la tracta d'éssers humans), i "estrangers en l'activitat professional dels quals concorrin raons d'interès econòmic, social o laboral, o que l'objecte sigui la realització de treballs d'investigació o desenvolupament o docents, que requereixen alta qualificació, o d'actuacions artístiques d'especial interès cultural".

En definitiva, una norma de molta importància que haurà de ser objecte d'estudi detallat per l’impacta que té sobre una part rellevant de la població resident a Espanya. I no s'espantin per les 186 pàgines del BOE!

No hay comentarios: