lunes, 4 de abril de 2011

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de març

1. En primer lloc, faig referència a les dades d’afiliació a la Seguretat Social, fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dilluns 4 d’abril.


Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.


Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents: la mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març febrer ha estat de 1.777.438, amb un increment de 7.665 persones sobre el mes anterior. Aquest creixement s’ha degut a la pujada de l’afiliació en el regim general (9.571), que ha compensat la caiguda de 7.092 afiliats en el regim agrari. Durant el mes de març el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 202.054 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 50.792.


2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes, que corresponen al mes març, i les de prestacions corresponents al mes de febrer, que han estat publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dilluns, 4 d’abril. Les dades més destacades son les següents:


A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 642.893 (14,83 % del total). 204.790 són de països UE i 438.103 de països no UE. S’ha produït un increment interanual i mensual de 11.527 i 27.573 persones, respectivament. En les dades del mes de març destaca negativament el creixement de l’atur en el sector agrari (6,23 %, de 42.523 a 45.172) i entre les persones sense ocupació anterior (5,61 %, de 71.376 a 75.383).


B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 141.854 (23,20 % del total). 27.445 són de països UE i 114.409 de països no UE, amb un increment interanual i mensual, de 2.348 i 6.402, respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (70.096), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 36.475. L’augment de l’atur entre la població estrangera a Catalunya suposa el 20,36 % del total a Espanya el mes de març.


C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer: 435.819 amb un descens interanual del 10,4 %. 131.752 aturats són de països no UE i 304.067 són de països no UE. Aquest nombre suposa el 14,56 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,57 % si es tracta de la prestació contributiva, del 18,46 % en cas de subsidi, 11,55 % en la renda activa d’inserció, i 1,64 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.


Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i subsidi, i un increment de la població perceptora de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 13,50 % al 12,57 % (un descens del 6,9 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat també, per segona vegada, un lleuger descens del 19,37 al 18,46 % (un 4,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (18,46 %) depassa 5,89 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,57 %). Tanmateix, destaca molt especialment l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 11,55 % del total dels perceptors i amb un increment del 47,0 % en sèrie interanual.


Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 45,3 % del estrangers de països UE i el 37,4 % dels de països no UE, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS, PRODI i PREPARA suposa el 54,7 i el 62,6 % respectivament.


Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 2.993.023, el 46 % reben prestacions contributives I el 54 % prestacions assistencials (44 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 5 % RAI).


El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 69,03 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 299,7 milions d’euros, un 11,4 % de la despesa total (disminució interanual del 6,6 %).


D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (15,84), per davant de les de Madrid (15,42 %), València (5,04 %), Illes Balears (5,0 %), Alacant (4,87 %), Múrcia (4,11 %), Màlaga (3,75 %), Tarragona (3,63 %), Girona (3,50 %) Almeria (3,08 %), Saragossa (2,86 %), i Castelló (2,78 %).


E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (95.058, 21,81 %). Els romanesos mantenen la segona posició (63.028, 14,46 %), i els equatorians la tercera (47.158, 10,82 %). En quart lloc trobem els colombians (28.344, 6,50 %) i en cinquè els búlgars (13.699, 3,14 %).

No hay comentarios: