miércoles, 20 de abril de 2011

Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de març.

1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dimarts 19 d’abril, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes de març.

En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes de març hi ha un total de 1.777.438 afiliats, dels quals 659.409 són de països UE (377.972 homes i 281.437 dones), i 1.118.030 són de països no UE (616.844 homes i 501.185 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 2,78 %.

Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes de març de 2010 era de 1.828.230. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 50.792 persones Cal destacar la recuperació de l’afiliació en el regim general (9.571) i la caiguda del regim agrari (7.092). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 196.038 del mes de març de 2010 als actuals 200.182.

Per règims, el 64,39 % pertany al general, el 10,15 % al règim de la llar familiar, el 13,90 % a l’agrari, el 11,26 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes de març de 2010 eren els següents: el 65,13 % pertanyien al general, el 9,84 % al règim de la llar familiar, el 13,99 % a l’agrari, el 10,72 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.

Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (164.981 i 116.782, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (33.063 i 21.830), dels romanesos i marroquins en l’agrari (85.925 i 71.128), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (35.900 i 18.156).

Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes de març, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (390.790, 21,99 %), seguida de Madrid (384.812, 21,65 %), Andalusia (217.441, 12,23 %) i la Comunitat Valenciana (192.489, 10,83 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 10.071 persones, un 2,51 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (400.861, 21,93 %), seguida de Madrid (393.136, 21,50 %), Andalusia (223.377, 12,22 %) i la Comunitat Valenciana (198.871, 10,88 %).

Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”.

En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 239.640 persones (20,94 %), de les quals 165.657 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 194.008 treballadors, un 16,95 %, dels quals 130.783 són de països no UE, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 149.526, un 13,06 %, dels quals 92.636 són de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 127.393 treballadors, un 11,13 % del total, dels quals 89.024 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (56.187, 28,07 %), del sector de l’hostaleria (39.317, 19,64 %), i del sector de la construcció (30.900, 15,44 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 22.153). El mes de març de 2010 les dades eren les següents: l’hostaleria ocupava la primera posició amb 243.883 persones (20.48 %), de les quals 170.053 eren de països no UE. Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 198.500 treballadors, un 16,67 % dels quals 136.401 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupava a 175.772, un 14,76 %, dels quals 111.605 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 132.590 treballadors, un 11,13 % del total, dels quals 95.279 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.952, 26,50 %), del sector de l’hostaleria (37.404, 19,08 %),i del sector de la construcció (35.013, 17,86 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 25.666).

Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (289.344), i els marroquins es situen en la segona posició amb 212.890 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (147.655), seguits dels colombians amb 100.975, dels xinesos amb 81.974, dels bolivians amb 80.371, dels peruans amb 65.444, dels italians amb 60.600, i dels búlgars amb 53.092. Les dades del mes de març de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (281.884), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 223.259 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (175.964), seguits dels colombians amb 112.751, dels xinesos amb 76.588, dels bolivians amb 73.124, dels peruans amb 69.611, dels italians amb 60.662, i dels portuguesos amb 56.638.

3. La mitja del mes de març d’afiliats estrangers a Catalunya és de 390.790, dels quals 109.834 són de països UE i 280.955 de països no UE.

Per règims, el 75,91 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,25 % en el de la llar familiar, el 4,07 % en l’agrari, el 10,57 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes de març de 2010 eren els següents: el 77,05 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,97 % en el de la llar familiar, el 4,15 % en l’agrari, el 9,64 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar.

Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (40.763, 26.290 i 23.375, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.800, 3.511 i 3.229), dels marroquins i romanesos en l’agrari (4.946 i 3.878), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.891 i 3.636).

En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 53.782 (18,13 %), dels quals 42.262 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 51.430 afiliats (17,34 %), dels quals 37.255 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.834 afiliats (12,42 %), dels quals 28.411 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 36.109 (12,17 %), dels quals 25.010 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 34.332 (11,57 %), dels quals 27.189 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.630, 25,73 % del total), de l’hostaleria (8.339, 20,18 %) i de la construcció (4.905, 11,87 %). Les dades del mes de març de 2010 eren les següents: en el règim general de Seguretat Social, el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 54.041 (17,50 %), dels quals 42.499 eren de països no UE; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.765 afiliats (17,08 %), dels quals 39.037 eren extracomunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 41.914, (13,57 %), dels quals 33.113 eren de països no UE; ocupava el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, la indústria manufacturera, amb 37.844 (12,25 %), dels quals 26.669 eren extracomunitaris; en cinquè lloc es trobaven les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 37.750 afiliats (12,22 %), dels quals 29.665 eren de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.419, 24,39 % del total), de l’hostaleria (7.275, 18,84 %) i de la construcció (5.489, 14,21 %).

A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (51.003), seguits dels romanesos (34.464), i els equatorians ocupen la tercera posició (28.086). A continuació trobem els xinesos (22.431), dels bolivians (22.159), dels italians (19.930), dels colombians (18.499), dels peruans (16.050), dels francesos (13.185), i dels pakistanesos (11.661). Les dades del mes de març de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (55.160), seguits dels equatorians (34.925), dels romanesos (33.195), dels xinesos (21.142), dels colombians (20.549), dels bolivians (20.049), dels italians (19.805), dels peruans (17.171), dels francesos (13.326), dels argentins (12.175), dels pakistanesos (10.948), i dels alemanys (7.826).

No hay comentarios: