martes, 15 de marzo de 2011

El PPC presenta el seu contracte d'integració.

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica avui la proposició de llei del Partit Popular de Catalunya del contracte d’integració de les persones nouvingudes a Catalunya. Reprodueixo el text en aquesta entrada del blog, ja que de ben segur que serà objecte de un bon, i polèmic, debat a la cambra parlamentària catalana en un proper ple.


Exposició de motius

Catalunya té en aquests moments 1,2 milions d’estran¬gers. Això representa el 16,4% del total de població. En els darrers 10 anys, la nostra societat ha rebut més d’un milió de persones nouvingudes que ha posat a prova la capacitat d’acollida de la nostra societat i dels seus municipis.

Molts barris de moltes ciutats catalanes han vist transformat el seu perfil demogràfic, econòmic, cultural i les relaciones socials que s’establien al rebre un flux migra¬tori tant gran.

Mentre en alguns barris no ha existit cap tipus de problema, l’afluència de nouvinguts a altres barris ha excedit la seva capacitat d’acollida provocant nombrosos problemes de convivència.

Des del Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya som conscients que la immigració comporta molts beneficis per a la societat d’acollida i per a les pròpies persones nouvingudes, sempre que es gestioni correcta¬ment. Una de les claus de l’èxit del procés migratori és l’ordre i el control del flux que permeti adaptar aquests a la capacitat real d’acollida de la nostra societat.

Una altra d’aquestes claus és atorgar drets i exigir deures a les persones nouvingudes. Això vol dir que la voluntat d’integració ha de ser una de les claus per a una correcta integració de les persones nouvingudes i una garantia per a la societat d’acollida de que l’administració vetllarà per protegir i fomentar la immigració que ve a treballar tot respectant els nostres valors i costums i que actuarà davant d’aquella que causa problemes de convivència, civisme i seguretat en els nostres barris

Per aquest motiu, el contracte o acord d’integració que regula aquesta proposició de llei vol ser aquest doble compromís entre els immigrants nouvinguts i la societat espanyola, catalana i de cadascun dels municipis. Amb aquest compromís, les persones nouvingudes es compro¬meten a aprendre les nostres llengües oficials, a conèixer la nostra societat, a saber dels seus drets i deures, a com¬prometre’s amb el respecte dels valors fonamentals de la societat occidental, sobretot pel que fa als drets de les dones i dels infants, a adoptar el compromís de respectar totes les lleis i ordenances municipals i a mantenir el compromís de retornar al seu país si en un temps determinat no troben un lloc de treball que els garanteixi la manutenció.

A més, la proposició de llei que presenta el Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya dona protagonisme als ajuntaments per a participar en el procés de verificació del Compromís d’integració verificant el compliment de la normativa i del comportament cívic i ciutadà del nouvingut.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent,

Proposició de llei de regulació del contracte d’integració de les persones nouvingudes a Catalunya

Article 1. El contracte d’integració

1. Les persones nouvingudes que vinguin a Espanya i situïn la seva residència en el territori de Catalunya tenen l’obligació de preparar la seva integració a la societat europea, espanyola i catalana.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per persona nouvinguda la persona estrangera immigrant.

3. Amb aquesta finalitat, les persones nouvingudes han de signar el contracte d’integració regulat en aquesta llei amb l’Administració, en virtut del qual es comprometen a la seva plena integració a la societat, tot respectant els valors cívics de convivència bàsics de la societat euro¬pea, inclosa la igualtat entre homes i dones, a complir amb la legislació vigent i a tenir un coneixement suficient de les llengües oficials a Catalunya.

4. El Govern, reglamentàriament, determinarà les condicions d’aplicació del contracte d’integració, la seva durada i les seves condicions de renovació, les accions del compromís i les condicions per al seguiment i la validació d’aquestes accions, incloent el reconeixement de l’adquisició d’un nivell satisfactori de domini tant oral com escrit de les llengües oficials a Catalunya.

Article 2. Contingut del contracte d’integració

1. Amb el contracte d’integració de les persones nouvingudes es comprometen a:

a) Adquirir els coneixements lingüístics suficients de les llengües oficials a Catalunya equivalent a un nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües aprovat pel Consell d’Europa.

b) Adquirir un coneixement adequat dels principis i valors fonamentals de la Constitució espanyola i de l’Esta¬tut d’Autonomia, així com de l’organització i el funciona¬ment de les institucions públiques espanyoles i catalanes.

c) Adquirir un coneixement adequat de la vida civil, amb especial referència als camps de la salut, l’educació, els serveis socials, el treball i les obligacions fiscals.

d) Respectar i complir amb la legislació vigent a Catalunya.

e) Garantir l’aplicació dels drets dels infants i de les dones, especialment pel que fa als drets d’escolarització i a la igualtat de gènere.

f) Retornar al seu país si per espai d’un període de temps no té un lloc de treball ni mitjans de subsistència.

2. La persona nouvinguda ha de declarar específicament que accepta els drets i deures de tots els ciutadans establerts al títol I de la Constitució Espanyola i al Títol I de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

3. Amb el contracte d’integració, l’Administració es compromet a donar suport a la integració dels estrangers, prenent totes les mesures necessàries, en coordinació amb l’Estat, els ens locals i les entitats sense ànim de lucre, dins de les seves respectives competències.

L’Administració ha d’establir un servei de primera acolli¬da per a poder fer efectiu el necessari suport a la integració dels estrangers immigrats.

Article 3. Verificació del compliment del contracte d’integració

1. En el marc del que estableixi la legislació general i dels acords establerts amb el Govern de l’Estat, l’Administració ha de tenir en compte l’incompliment del con¬tracte d’integració de cara a la renovació o denegació del permís de residència o de treball, a la concessió d’autoritzacions per arrelament i a la reagrupació familiar.

2. La verificació del compliment del contracte d’integració es portarà a terme en els terminis establerts per a cadascun dels procediments a què es fa referència en l’article anterior. L’Administració procedirà a la verificació, previ avís a la persona nouvinguda, que haurà d’aportar la documentació necessària per demostrar la seva integració a la nostra societat, en especial pel que fa referència a l’assoliment de competències en les llengües oficials, el compliment de les lleis i la normativa vigent, el respecte a les normes bàsiques de ciutadania i convivència i el respecte en particular als drets dels infants i de les dones, sobretot pel que fa als drets d’escolarització i a la igualtat de gènere.

3. En el procés de verificació del contracte d’integració regulat en aquesta llei, els Ajuntaments hauran d’emetre un certificat de convivència i civisme que garanteixin que l’estranger immigrat compleix amb les normes bàsiques de convivència i de respecte cívic.

Article 4. Naturalesa del contracte d’integració

El contracte d’integració té naturalesa administrativa, i es formalitzarà en el moment en què es produeixi l’entra¬da de la persona nouvinguda a Catalunya en els termes establerts per la legislació sobre drets i deures dels estrangers a Espanya.

Disposició transitòria única

Les persones nouvingudes que resideixin a Catalunya han de formalitzar el contracte d’integració regulat en aquesta llei en el termini de sis mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició addicional primera

Les Administracions públiques han d’adoptar les mesures necessàries per aplicar el que disposa aquesta llei, en el termini de dos mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició addicional segona
El Govern, en el termini de dos mesos, ha d’aprovar les normes reglamentàries de desplegament d’aquesta llei, en especial el model de contracte d’integració.

Disposició addicional tercera
Les repercussions econòmiques que impliqui l’aplicació d’aquesta llei seran exigibles a partir del proper exercici pressupostari.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Antecedents referents A la Proposició de llei de regulació del contracte d’integració de les persones nouvingudes A Catalunya

1. Objecte de la Proposició de llei

La present proposició de llei, que presenta el Grup parla¬mentari del Partit Popular, te per objectiu principal regu¬lar el contracte d’integració de les persones nouvingudes a Catalunya. Per aquest motiu, determina què s’entén per persona nouvinguda (l’estranger immigrant), quin és el contingut del contracte i la seva naturalesa jurídica.

2. Afectacions normatives

La proposició de llei no afecta directament a cap dispo¬sició legal vigent, tot i que cal que la seva implementació es faci en el marc del que preveu la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta¬ció de la modificació normativa presentada fins el proper exercici pressupostari.

No hay comentarios: