martes, 4 de enero de 2011

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de desembre.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 4 de gener de 2011.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de desembre ha estat de 1.814.979, amb una disminució de 12.775 persones sobre el mes anterior. Aquesta disminució s’ha degut a la caiguda de l’afiliació en el regim general (22.129), solament compensada en part pel creixement del sector agrari (11284). En el regim de treballadors autònoms es produeix un lleuger descens de 1.046 persones, quedant ara en 198.932. La important disminució en el regim general guarda relació amb el fet que la disminució de tota la població (espanyola i estrangera) afiliada a la Seguretat Social en el sector de la construcció ha estat de 50.563 persones.

Durant el mes de desembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 218.857 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 33.068.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de desembre, i les de prestacions corresponents al mes de novembre, que han estat publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts 4 de gener de 2011.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 605.838 (14,78 % del total). 197.265 són comunitaris i 408.573 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual, i un descens mensual, de 39.312 (22,28 % del total) i 488 persones (4,78 % del total), respectivament. En les dades del mes de desembre destaca negativament el creixement de l’atur entre les persones en el sector de la construcció (3,90 %, de 145.271 a 150.933) i des de el vessant positiu la disminució en el sector de l’agricultura (5,39 %, de 41.651 a 39.406).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 131.294 (22,33 % del total). 26.663 són comunitaris i 104.631 extracomunitaris, amb un increment interanual, i un descens mensual, de 8.031 y 104 respectivament. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (65.318), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 35.458. El descens de l’atur entre la població estrangera a Catalunya suposa el 21,31 % del total a Espanya el mes de desembre.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de novembre de 2010: 441.658 amb un increment interanual del 2,9 %. 132.693 aturats són comunitaris i 308.965 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 14,75 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,89 % si es tracta de la prestació contributiva, del 18,79 % en cas de subsidi, 10,79 % en la renda activa d’inserció, i 1,69 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,20 % al 12,89 % (un descens del 9,2 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment del 17,94 al 18,79 % (un 4,7 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (18,79 %) depassa 5,90 punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,89 %). Tanmateix, destaca l’augment de les persones perceptores de la Renda Activa d’Inserció, el 10,71 % del total dels perceptors i amb un increment del 47,0 % en sèrie interanual.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,3 % del estrangers comunitaris i el 38,1 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi, RAI, REASS i PRODI suposa el 53,7 i el 61,9 % respectivament.

Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de novembre, un total de 2.994.245, el 47 % reben prestacions contributives (augment d’un punts sobre el mes d’octubre) i el 53 % prestacions assistencials (43 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 5 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 72,84 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 304,1 milions d’euros, un 11,6 % de la despesa total (disminució interanual del 1,7 %).

El 70,4 % de la despesa total de prestacions (2.628.230 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 61,9 % quan es tracta d’aturats estrangers (89,1 i 73,4 % en els mesos de novembre del 2008 i 2009, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Barcelona es manté en primer lloc (15,62), per davant de les de Madrid (15,45 %), Illes Balears (5,15 %), Alacant (4,83 %), València (4,82 % %), Múrcia (4,19 %), Màlaga (3,74 %), Girona (3,64 %) Tarragona (3,52 %), Almeria (3,43 %), Saragossa (2,89 %), i Castelló (2,66 %),

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (97.371, 22,05 %). Els romanesos mantenen la segona posició (62.823, 14,22 %), i els equatorians la tercera (48.198, 10,91 %). En quart lloc trobem els colombians (29.413, 6,66 %) i en cinquè els italians (13.448, 3,05 %).

No hay comentarios: