domingo, 28 de noviembre de 2010

Les propostes de Convergència i Unió en matèria de treball (per compte aliè i propi).

Aquestes son les propostes contingudes en el programa electoral de Convergència i Unió, guanyadora de les eleccions autonòmiques d’avui a Catalunya, en matèria de treball. Convé llegir-les amb atenció i fer-ne un seguiment de la seva aplicació en la propera legislatura.

2.1.2. TREBALL

A Convergència i Unió entenem que les polítiques relacionades amb l’ocupació han de ser una de les prioritats principals per a qualsevol govern.

En aquest sentit, per a CiU, la prioritat de govern davant l’actual crisi econòmica no serà altra que aturar el procés de destrucció de llocs de treball, incrementar el baix nivell d’ocupabilitat dels aturats de Catalunya i posar les bases per a la recuperació econòmica generadora d’ocupació.

El nostre objectiu és acabar la legislatura amb unes magnituds d’ocupació, d’atur i de temporalitat molt més properes a la mitjana de la Unió Europea.

Diàleg i concertació

429. Treballarem per implantar un marc català de relacions laborals com una eina essencial per fer front a les conseqüències de la greu situació de dificultats del mercat de treball, de manera que el Govern català esdevingui a la pràctica l’administració única en l’àmbit laboral, tot aprofitant-ne al màxim les competències. D’aquesta manera, a Catalunya es podran determinar: les relacions laborals i les condicions de treball, els permisos de treball per als treballadors estrangers, totes les polítiques actives d’ocupació, la gestió de les polítiques passives, la inspecció de treball, el desenvolupament de polítiques adreçades a la prevenció de riscos laborals i la negociació col•lectiva.

430. Obrirem un procés amb les organitzacions empresarials i sindicals catalanes més representatives per a la consecució d’una concertació social global necessària per treure el país de la crisi i que contingui una nova regulació de les condicions de treball i de productivitat, així com d’acords sobre aspectes importants per al futur del mercat de treball català (ocupació juvenil, prejubilacions, conciliació, negociació col•lectiva, etc.).

Un mercat laboral més adaptable
431. Treballarem per modificar el sistema de negociació col•lectiva actual per dotar-la de més flexibilitat i ajustar-la a la realitat concreta de cada empresa.

432. Reclamarem la creació d’un nou contracte laboral per a joves que faciliti la simultaneïtat dels estudis amb l’exercici professional, especialment amb els cicles formatius de grau mitjà i superior.

433. Proposarem la creació d’un contracte d’aprenentatge dels oficis, de caràcter no retribuït i sense cost per a l’empresa, per a la formació professional dels estudiants dins les empreses.

434. Demanarem la flexibilització dels actuals contractes formatius per fer-los més atractius per a empreses i joves i més utilitzats.

435. Treballarem per afavorir la contractació estable a temps parcial.

Les persones aturades, la nostra prioritat

436. Reformarem el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per convertir-lo en un instrument eficient que possibiliti a la iniciativa privada participar en la intermediació laboral, tot complementant d’aquesta manera l’acció dels serveis públics d’ocupació.

437. L’objectiu del SOC serà relacionar les ofertes amb les demandes d’ocupació i la seva adequació quant a formació i exigència professional, de manera que les persones que busquen feina estiguin el menor temps possible a l’atur i trobin una feina adequada a la preparació que tinguin.

438. En els programes públics, es primaran les empreses que no redueixin plantilles i les empreses, de qualsevol dimensió, que contractin nou personal.

439. Proposarem la vinculació, en una major mesura, de la percepció de la prestació per atur amb l’assistència i l’aprofitament a cursos de formació i reciclatge professionals, tot dissenyant un Pla personalitzat de formació i qualificació professional i uns objectius concrets que haurà de complir el treballador aturat.

440. Exigirem al Govern espanyol el traspàs del control de les polítiques passives.

441. Exigirem que, d’acord amb les competències que té Catalunya sobre les polítiques actives, el Govern espanyol ens traspassi els recursos totals dirigits a aquestes polítiques i que ens permeti adaptar-les a les necessitats del nostre mercat de treball.

442. Aprovarem un Pla de xoc per facilitar la reinserció al mercat de treball de persones afectades per expedients de regulació d’ocupació. Aquest pla inclourà programes de formació específics, accés a programes socials i d’inversió pública, i foment de l’autoocupació.

Lluita contra l’absentisme

443. Des de Convergència i Unió considerem que cal solucionar el problema de l’absentisme laboral a Catalunya. És per això que endegarem un gran pacte social per disminuir l’absentisme com un element clau en la productivitat del país, amb l’establiment d’un sistema més eficaç de control de l’absentisme i de les baixes laborals, així com l’elaboració de plans específics per als diferents sectors i tipologies d’empresa.

Prioritat a la formació
444. Posarem en marxa la integració dels tres subsistemes de formació professional (inicial, contínua i ocupacional) per adaptar-la a les necessitats de les empreses, especialment les petites i les mitjanes, i garantir el reciclatge dels treballadors.

445. Promourem que una part important de la formació professional es faci a les empreses, les quals avaluaran formalment l’alumne.

446. Procedirem a la reestructuració global de la formació ocupacional.

447. Ampliarem de 70 a 120 hores els cursos de formació ocupacional.

448. Apostarem per la formació de joves i persones de més de 45 anys a través d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació com a substitutius dels plans d’ocupació locals.

449. Posarem en marxa el Programa 100x5 per a la formació continuada i de reciclatge, que posarà a disposició de tothom 100 hores de formació cada cinc anys d’activitat professional.
450. Inclourem les persones d’entre 45 i 60 anys en els col•lectius prioritaris dels programes de formació i reciclatge, amb l’objectiu d’allargar-ne el temps de treball amb qualifi
cació.

Seguretat en el treball
451. Impulsarem un Pla de seguretat i salut laboral que tingui com a objectiu reduir l’índex de sinistralitat a Catalunya en un 50%.

452. Reestructurarem els centres de seguretat actuals i les condicions de salut en el treball per tal de convertir-los en centres de recerca de la prevenció de riscs laborals i, alhora, en centres de prestació per a les microempreses.

453. Augmentarem les inspeccions de treball per lluitar contra la contractació irregular de treballadors i l’economia submergida.
Avançar en la conciliació

454. Hem de treballar perquè la societat valori la família i l’entorn social dels treballadors i les treballadores com un factor clau de la seva productivitat, tot facilitant la flexibilitat horària laboral. Amb mesures adreçades a facilitar la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores s’aconsegueixen grans millores de caràcter social i econòmic.

Economia social i solidària i el cooperativisme
455. Impulsarem l’economia social mitjançant la col•laboració amb les cooperatives i les societats anònimes laborals, que seran una prioritat del nou Govern com a mecanisme de creació d’ocupació i com a modalitat empresarial a fomentar.

456. Apostarem per la promoció de l’economia solidaria com a eina per a la integració social i laboral de les persones amb més dificultats. La vertadera integració i sentit de pertinença a una societat, a un país, ha de començar per l’ocupació.

457. Donarem suport i impulsarem iniciatives, tant a nivell de conscienciació com d’instruments jurídics, que donin resposta a l’economia solidària.

458. Farem servir els instruments necessaris, com les clàusules socials a la contractació pública, el suport a l’emprenedor social o les iniciatives de creació d’empreses d’inserció, desenvolupant i posant en pràctica el terme de “territori socialment responsable”.

459. Aplicarem el concepte de “territori socialment responsable” al desenvolupament local, creant sinèrgies entre els diferents estaments i agents a cada territori, implicant Administració, Entitats Social i Empreses en la creació de llocs de treball.

460. Potenciarem la creació d’Empreses d’inserció, Agrupacions d’Interès econòmic i sinèrgies varies entre diferents empreses i entitats socials per tal d’implementar polítiques de creació d’ocupació i ampliar la possibilitat de contractació de les mateixes.

461. Implantarem que el balanç social, informe de sostenibilitat, sigui un aspecte d’obligat compliment per a les empreses que es presenten a contractació pública.

2.1.3. AUTÒNOMS

A Catalunya hi ha més de sis-cents mil treballadors autònoms. Juntament amb les microempreses i les pimes, els autònoms són els principals empresaris del país i formen una xarxa d’activitat productiva al territori. La importància dels treballadors autònoms però, va més enllà d’una simple realitat numèrica, ja que són elements fonamentals per a la creació i el manteniment de l’ocupació i són un element clau de cohesió econòmica
territorial. A més, reflecteixen l’esperit emprenedor de Catalunya. Per això, des de Convergència i Unió sempre hem manifestat una sensibilitat especial envers l’activitat productiva que desenvolupen els autònoms i els petits empresaris.

El compromís de CiU amb els autònoms és clar i ferm: s’han d’eliminar les diferències en matèria de protecció social i cal crear un marc favorable per al desenvolupament i la potenciació de la seva activitat.

Millora dels drets dels autònoms
462. Continuarem liderant l’equiparació dels drets i els deures dels autònoms amb els drets dels treballadors del Règim General de la Seguretat Social.

463. Centrarem els nostres esforços a aconseguir que la prestació compensatòria en el cas de cessament d’activitat dels autònoms s’apliqui de manera generalitzada i sense limitacions.

464. Instarem que es reguli la jubilació anticipada dels autònoms que pertanyin a un sector declarat en reconversió.

465. Apostarem per la regulació dels autònoms a temps parcial, especialment la dels que comencen a desenvolupar una activitat professional o empresarial.

Més facilitats i finançament per a l’activitat

466. Aprovarem un Pla de foment per als autònoms i emprenedors que inclourà mesures de suport a l’inici de l’activitat per garantir uns ingressos mínims; ajornament d’impostos i cotitzacions els primers anys d’activitat i davant de dificultats; mesures de finançament en les diferents etapes del negoci, i incentius a la contractació de treballadors.

467. Flexibilitzarem, en l’àmbit de l’Espai Fiscal Català, el compte corrent tributari per tal que sigui plenament efectiu per als autònoms.

468. Donarem accés preferent a les línies de crèdit de l’ICF per als treballadors autònoms que demostrin que la continuïtat i viabilitat de la seva activitat depèn únicament de problemes de circulant. Aquest accés preferent s’hauria de resoldre en un termini màxim de dos mesos.

469. Simplificarem i ampliarem l’accés als ajuts a l’autoocupació.

470. Crearem un Pla d’ajuda a la contractació per part de treballadors i treballadores autònoms, per donar suport a la contractació dels primers treballadors assalariats per part de l’autònom.

471. Augmentarem el nombre d’ajuts que incorporin la possibilitat d’incorporació de bestretes, de manera que l’autònom pugui destinar una part d’aquests diners a tirar endavant el projecte.

Assessorament i formació
472. Proporcionarem als autònoms assessorament en la tramitació dels ajuts que requereixen la formalització de documents complicats.

473. Adaptarem la formació ocupacional i continuada a les possibilitats dels autònoms.

474. Prendrem les mesures necessàries perquè a les dones que exerceixen com a autònomes no se’ls penalitzi la maternitat i ampliarem, en el marc de l’Estatut de l’autònom, el permís de paternitat.

475. Facilitarem i subvencionarem la creació de modalitats preventives pròpies per als autònoms, les microempreses i les petites i mitjanes empreses, mitjançant el foment de la utilització de serveis de prevenció mancomunats.

476. Incentivarem la transformació d’activitats que duen a terme els treballadors autònoms amb societats de responsabilitat limitada (SL nova empresa).

477. Estudiarem la possibilitat d’incorporació del col•lectiu d’autònoms al Consell Econòmic i Social de Catalunya.

No hay comentarios: