viernes, 2 de julio de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de juny.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui divendres 2 de juliol.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades ahir inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juny ha estat de 1.899.660, amb 16.122 persones d’augment sobre el mes anterior i que manté la tendència positiva iniciada el mes de febrer. Aquest increment s’ha degut fonamentalment al produït en el règim general (21.547). D’altra banda, hem de fer especial esment del fet que, per quarta vegada consecutiva des del mes de juny de 2008, s’apuja el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms sobre el mes anterior, passant de 198.891 en el mes de maig als actuals 200.342.

Durant el mes de juny el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 312.204, mentre que el d’estrangers es reduí en 30.277.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de juny, i les de prestacions corresponents al mes de maig, que han estat publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també avui divendres 2 de juny.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 583.927 (14,66 % del total). 182.361 són comunitaris i 401.566 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 98.884 persones, però cal destacar el fet positiu de la disminució de 12.959 sobre el mes de maig. En les dades del mes de juny destaca negativament el creixement de l’atur en el sector de l’agricultura (3,74 %, de 36.795 a 38.170)i des del vessant positiu la important disminució en el sector del serveis (3,03 %, de 292.653 a 283.779). Cal destacar que el 35 % de la disminució de l’atur entre la població estrangera del mes de juny s’ha produït a Catalunya.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 124.888 (22,53 % del total). 24.559 són comunitaris i 100.329 extracomunitaris, amb un increment interanual de 23.899 i una disminució mensual de 4.411. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (59.305), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 35.940.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de juny de 2010: 452.399 amb un increment interanual del 27,9 %. 126.418 aturats són comunitaris i 325.981 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 14,89 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 12,82 % si es tracta de la prestació contributiva, del 19,20% en cas de subsidi, 8,84 % en la renda activa d’inserció, i 1,52 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de maig amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 14,98 % al 12,82 % (un descens del 14,4 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment important del 14,27 al 19,20 % (un 34,6 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (19,20 %) ha superat els sis punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (12,82 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 46,7 % del estrangers comunitaris i el 38,5 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 50,5 i el 58,6 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de maig un total de 3.037.388, el 47 % reben prestacions contributives i el 53 % prestacions assistencials (44 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 75,79 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 305,8 milions d’euros, un 11,5 % de la despesa total (increment interanual del 2,5 %).

El 71,2,0 % de la despesa total de prestacions (2.660.465 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 62,7 % quan es tracta d’aturats estrangers (89,3 i 83 % en els mesos de maig del 2008 i 2009, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,42 %), seguida de Barcelona (15,62 %), València (5,81 %), Alacant (5,25 %), Múrcia (5,03 %), Almeria (3,71 %), Màlaga (3,44 %), Las Palmas (3,13 %), Girona (3,02 %), Tarragona (3,02 %), Illes Balears (3,05 %), i Saragossa (2,89 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (106.356, 23,51 %). Els romanesos mantenen la segona posició (60.305, 13,33 %), i els equatorians la tercera (55.156, 12,19 %). En quart lloc trobem els colombians (30.552, 6,75 %) i en cinquè els peruans (13.245, 2,93 %). Cal fer esment del fet que els aturats peruans ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels búlgars (13.086, 2,89 %) i dels italians (11.810, 2,77 %).

No hay comentarios: