miércoles, 5 de mayo de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes d’abril.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració ahir dimarts 4 de maig.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes d’abril ha estat de 1.850.369, amb 22.139 persones d’augment sobre el mes anterior i que manté la tendència positiva iniciada el mes de febrer. Aquest increment s’ha degut fonamentalment al produït en el règim general (21.736). D’altra banda, hem de fer especial esment del fet que, per segona vegada des del mes de juny de 2008, s’apuja el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms sobre el mes anterior, passant de 196.038 en el mes de març als actuals 197.412.

Durant el mes d’abril el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 385.523, mentre que el d’estrangers es reduí en 37.023. Cal destacar que es tracta del divuitè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes d’abril, i les de prestacions corresponents al mes de març que van ser publicades pel Ministeri de Treball i Immigració també ahir dimarts, 4 de maig.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 612.919 (14,79 % del total). 190.833 són comunitaris i 422.086 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual de 112.902 persones, però cal destacar el fet positiu de la disminució de 3.401 sobre el mes de març. En les dades del mes d’abril destaca negativament el creixement de l’atur en el sector primari, un 4,10 % sobre el mes anterior, i també el de les persones sense ocupació anterior (3,78 %, de 58.883 a 61.111), i des del vessant positiu la disminució en el sector de la construcció (-1,78 %).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 133.833 (22,54 % del total). 26.673 són comunitaris i 107.160 extracomunitaris, amb un increment interanual de 27.927 i una disminució mensual de 1.619. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (64.913), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 37.825.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de març de 2010: 483.650, amb un increment interanual del 37,8 %. 135.777 aturats són comunitaris i 347.873 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 15,18 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,18 % si es tracta de la prestació contributiva, del 19,47% en cas de subsidi, 8,21 % en la renda activa d’inserció, i 1,54 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de març amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,52 al 13,18 % (un descens del 15,1 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 12,91 al 19,47 % (un 50,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (19,47 %) ha superat els sis punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (13,18 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 47,7 % del estrangers comunitaris i el 40,5 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 50,0 i el 57,1 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de març un total de 3.186.685, el 48 % reben prestacions contributives i el 52 % prestacions assistencials (43 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 78,47 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 338,8 milions d’euros, un 11,9 % de la despesa total (increment interanual del 0,8 %).

El 73,1 % de la despesa total de prestacions (2.845.099 euros) es destina a la prestació contributiva, mentre que el percentatge es redueix al 64,1 % quan es tracta d’aturats estrangers (89,2 i 85,9 % en els anys 2008 i 2009, respectivament, dades que demostren com canvia la distribució de les prestacions d’atur entre la població no autòctona).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (17,05 %), seguida de Barcelona (15,67 %), València (5,28 %), Alacant (5,20 %), Illes Balears (4,66 %), Múrcia (4,37 %), Màlaga (3,49 %), Tarragona (3,45 %), Girona (3,43 %), Las Palmas (3,13 %), Almeria (2,85 %), i Saragossa (2,93 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (110.491, 22,85). Els romanesos mantenen la segona posició (62.197, 12,86 %, i els equatorians la tercera (59.805, 12,37 %). En quart lloc trobem els colombians (33.098, 6,84 %) i en cinquè els peruans (14.186, 2,93 %). Cal fer esment del fet que els aturats peruans ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels italians (13.931, 2,88 %) i dels búlgars (13.797, 2,85 %).

No hay comentarios: