sábado, 24 de abril de 2010

Subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa

L’Ordre TRE/142/2010, de 8 de març, estableix les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i per fomentar, promocionar i divulgar les cooperatives i societats laborals, i la Resolució TRE/663/2010, de 9 de març, obre la convocatòria per a l’any 2010 per presentar les sol•licituds per a la concessió de subvencions.

Ambdues normes van ser publicades en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya del 16 de març i entraren en vigor l’endemà de la seva publicació. L’Ordre té com a finalitat regular les bases que s’aplicaran per a la concessió de les subvencions que se sol•licitin per fomentar l’economia cooperativa, incloent-hi tant el desenvolupament com el foment, la promoció i la divulgació de les cooperatives i societats laborals, i per portar a terme les actuacions subvencionades en els períodes fixats en l’article 4 segons quina sigui la línia d’actuació, subvencions que podran ser cofinançades pel Fons Social Europeu. La norma manté les principals línies de subvencions i objectius de l’Ordre vigent amb anterioritat (TRE/199/2009, de 8 d’abril), i incorpora, segons el que s’afirma textualment en la introducció, “millores i aportacions recollides des del món cooperatiu”. El marc normatiu vigent, que manté les principals línies de subvencions i objectius de l’ordre anterior, regula línies de subvencions per a incorporació de socis treballadors o de treball, per a projectes empresarials de nova creació, per a projectes de creixement i consolidació, de suport a les entitats representatives de l’economia social, i per a activitats de promoció i foment de la mateixa economia social. Com a particularitat important, i que demostra la importància de les noves tecnologies, la norma disposa l’obligatorietat d’utilitzar únicament mitjans electrònics en el procediment de concessió de les subvencions.

La línia 1 preveu la incorporació de socis treballadors a cooperatives i societats laborals. S’haurà de tractar de persones incloses en algun dels múltiples supòsits que es detallen en l’article 33.2 i que són, bàsicament, grups de difícil accés al mercat de treball (a tall d’exemple n’hi ha prou de dir que s’hi inclouen “els aturats en situació d’exclusió social pertanyents a algun dels col•lectius previstos en el programa de foment de l’ocupació vigent en la data d’incorporació com a soci”), i això haurà de significar, a més, un increment de l’ocupació en l’empresa pel que fa a la mitjana dels dotze mesos anteriors. Les quanties aniran des de 5.500 fins a 10.000 euros (aquesta última quantitat es reserva als aturats discapacitats), amb reducció proporcional quan la incorporació es fa a temps parcial. La norma també incentiva la incorporació com a socis de treballadors que estiguin vinculats a l’empresa amb contracte de durada determinada no superior a 24 mesos i amb una vigència mínima de 6 mesos en el moment de la data de sol•licitud de la subvenció. A fi d’evitar possibles fraus, es prohibeix la concessió de subvencions quan la incorporació sigui d’una persona que ja hagi gaudit de la condició de soci de l’empresa en els dos anys anteriors.

La línia 2 regula les subvencions per a projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació, i aquí s’hi inclouen els projectes de transformació d’entitats amb altres formes jurídiques. Entre altres aspectes, cal destacar que se subvenciona la contractació de personal directiu per un període de fins a 12 mesos, sempre que es produeixi increment net de la plantilla. El cost total del projecte haurà de ser d’un mínim de 15.000 i no superior a 100.000 euros, i la quantia total de la subvenció no podrà superar el 60 % del seu cost.

La línia 3 regula la concessió de subvencions per posar en marxa projectes d’enfortiment i intercooperació entre cooperatives i societats laborals. També se subvenciona la contractació de personal directiu per un període de fins a 12 mesos, sempre que es produeixi increment net de la plantilla. El cost total del projecte haurà de ser d’un mínim de 20.000 i no superior a 170.000 euros, i la quantia total de la subvenció no podrà superar el 60 % del seu cost.

La línia 4 regula les subvencions per a les entitats representatives de l’economia cooperativa, que podran arribar a ser del 100 % del cost del projecte. La quantia màxima pressupostada, i que coincideix, per cert, amb la que es pot abonar per projecte, és de 300.000 euros.

La línia 5 preveu la concessió de subvencions per a la realització d’activitat de foment i promoció. Entre altres mesures, es preveuen aquelles que ajudin a la dinamització territorial de l’economia cooperativa (plans de promoció local, amb subvenció de fins al 80 % del projecte i amb un màxim de 24.000 euros, excepte en el cas de poblacions de menys de 5.000 habitants, en les quals el percentatge serà del 90 %), a les activitats de formació, difusió i assessorament (fins al 100 % i amb un màxim de 60.000 euros per entitat sol•licitant), i activitats de recerca en l’àmbit universitari i del sector de l’economia social, amb subvencions de fins al 100 % del projecte i un màxim de 18.000 euros.

Segons el que disposa la Resolució, la tramitació de les sol•licituds es farà en règim de concurrència competitiva. Les sol•licituds s’haurien de presentar en els terminis que per a cada línia de subvenció es regulen en l’article 3. L’autoritat administrativa laboral haurà de dictar i notificar la resolució en un termini màxim de 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds, i en cas que no ho faci s’entendrà que la sol•licitud es desestima.

La línia 1, amb assignació d’1.000.000 euros i possible ampliació fins a 1.450.265 euros, preveu la incorporació de socis treballadors a cooperatives i societats laborals. S’ha de tractar de persones incloses en algun dels múltiples supòsits que es detallen en l’article 26.2 i que són, bàsicament, grups de difícil accés al mercat de treball. La línia 2, amb assignació d’1.400.000 euros, regula les subvencions per a projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació, i aquí s’hi inclouen els projectes de transformació d’entitats amb altres formes jurídiques. Per a la línia 3 es preveuen 1.157.645,32 euros, amb possibilitat d’ampliació fins a 3.135.828,32 euros. Per a la línia 4, la quantia és d’1.250.000 euros. Per a la línia 5 l’assignació, segons quina sigui la línia d’actuació, és de 350.000 euros, 335.000 euros i 644.700 euros, respectivament. El Fons Social Europeu cofinança en un 50 % les subvencions de la línia 2.

No hay comentarios: