sábado, 24 de abril de 2010

Catàleg de qualificacions professionals i catàleg modular integrat de formació professional.

El Decret 28/2010 de 2 de març, publicat en el DOGC del dia 4, regula el catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, com a referent estandarditzat de competències amb significació en el territori autonòmic, i el catàleg modular integrat de formació professional, que serà el referent per al disseny i oferta de les diferents accions formatives de formació professional. Ambdós seran la referència obligada per a l’anomenada formació professional inicial (vinculada més directament amb el món educatiu) a Catalunya, mentre que com a referent per als certificats de professionalitat se seguirà el catàleg nacional de qualificacions professionals.

En l’article 3 es conceptuen els diferents termes que s’utilitzen en el text. Volem destacar-ne dos especialment: la definició de competència professional com “el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de l’activitat professional conforme a les exigències de la producció i l’ocupació”, i de qualificació professional com “el conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides mitjançant la formació modular o altres tipus de formació, així com per mitjà de l’experiència laboral”.

El catàleg de qualificacions professionals català està integrat tant per les estatals que responguin a les necessitats territorials autonòmiques com per les de la mateixa autonomia que responguin a necessitats no cobertes per les estatals, estructurades en 5 nivells de qualificació i 26 famílies professionals. Pel que fa al catàleg modular integrat de FP, també s’integra per mòduls formatius corresponents a qualificacions autonòmiques i estatals, mòduls (o les seves unitats formatives) que, segons el que es disposa l’article 8.3, “són la referència tècnica que podrà complementar la formació dels certificats de professionalitat a Catalunya”.

La necessitat d’establir una estreta coordinació entre els subsistemes formatius es posa de manifest en la disposició final, ja que els departaments d’Educació i Treball haurien d’adoptar les mesures adequades per permetre la integració de les diverses ofertes formatives. Aquestes mesures “han de procurar la màxima connectivitat i transparència entre la definició del currículum dels cicles formatius, de la formació per a l’ocupació i del repertori de certificats de professionalitat”.

No hay comentarios: