lunes, 19 de abril de 2010

Mesures per pal•liar els danys amb motiu del temporal de neu.

El Decret 43/2010, de 23 de març, aprova mesures urgents per pal•liar els danys ocasionats i reduir els riscos en el medi natural amb motiu del temporal de neu del març del 2010 a Catalunya.


La norma va entrar en vigor l’endemà de la publicació, el dia 25, i es dicta per aprovar i posar en marxa al més ràpidament possible les mesures necessàries per reduir l’impacte dels danys econòmics soferts com a conseqüència del temporal de neu que va afectar Catalunya durant diversos dies del mes de març.


Convé destacar que les mesures que s’adopten són complementàries d’aquelles que hagin dictat altres administracions, assenyaladament la Llei estatal 3/2010 i el Reial decret 344/2010, sempre que la quantia total de les ajudes percebudes no superi el valor dels danys o despeses que poden ser objecte de subvenció. En seran subjectes beneficiaris les entitats locals, les seves entitats dependents o vinculades i els titulars de terrenys forestals afectats compresos en els termes municipals que figuren a l’annex 1.


Des de la perspectiva de les polítiques d’ocupació, cal destacar la concessió de subvencions als ens locals per a plans d’ocupació que permetin la neteja de boscos i zones arbrades, així com per a la recuperació de camins i lleres, sempre que no gaudeixin de la qualificació d’intervencions estratègiques. Més concretament, es tractarà de retirar arbrat, fusta i altres elements caiguts a causa de les nevades que suposin elements de risc, i pel que fa als camins i lleres afectats negativament per la nevada, també serà objecte de subvenció la seva recuperació. La partida pressupostària assignada a aquest efecte és de 6.000.000 d’euros, que es finançaran amb càrrec al pressupost dels departaments competents.


Les entitats locals que sol•licitin aquests plans haurien d’acreditar, en la sol•licitud que presentin, el nombre d’hectàrees afectades, el nivell de danys produïts en el territori i l’adequació del pla als danys soferts. La tramitació es farà en règim de concurrència no competitiva, de manera que les sol•licituds s’haurien de resoldre per ordre d’entrada al registre i en un termini màxim (resolució i notificació) de 10 dies. Es concedirà tracte prioritari a les sol•licituds presentades per agrupacions de municipis o per entitats locals de caràcter supramunicipal que cobreixin un major nombre d’hectàrees afectades.

Pel que fa a la quantia que es concedirà a cada sol•licitant, la norma disposa que es calcularà “en funció del nombre d’hectàrees afectades declarades per l’entitat sol•licitant, el nivell de danys produïts en els diferents territoris i els recursos humans per hectàrea necessaris”. El seu import total, però, no podrà superar la quantitat resultant “de multiplicar 5.000 euros pel nombre de contractacions que hagi de realitzar l’entitat beneficiària a temps complet i tres mesos de durada, o la part proporcional en cas de durada o jornada diferents”.

El personal que es contracti haurà de ser aturat, inscrit com a demandant d’ocupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos i que no hagi iniciat cap altre pla d’ocupació en els 6 mesos anteriors. La durada del contracte per obra o servei serà com a màxim de 3 mesos, i la durada de la jornada no podrà ser inferior en cap cas al 70 % de l’ordinària de l’entitat contractant.

No hay comentarios: