martes, 6 de abril de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de març.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 6 d’abril.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març ha estat de 1.828.230, amb 10.245 persones d’augment sobre el mes anterior i que manté la tendència positiva iniciada el mes de febrer. Aquest increment s’ha degut al produït en el règim general (11.790), i també en el del personal al servei de la llar familiar (2.371), que compensen la caiguda en el règim agrari (4.382) D’altra banda, hem de fer especial esment del fet que, per primera vegada des del mes de juny de 2008, s’apuja el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms sobre el mes anterior, passant de 194.963 en el mes de febrer als actuals 196.938.

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 463.313, mentre que el d’estrangers es reduí en 45.741. Cal destacar que es tracta del dissetè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de març, i les de prestacions corresponents al mes de febrer que han estat fetes publiques pel Ministeri de Treball i Immigració també avui dimarts, 6 d’abril.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 616.320 (14,80 % del total). 193.462 són comunitaris i 422.858 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 119.542 i 12.601, respectivament. En les dades del mes de març destaca el creixement de l’atur en el sector primari, un 10,47 % sobre el mes de febrer, i també el de les persones sense ocupació anterior (11,03 %, de 53.034 a 58.883).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 135.452 (22,25 % del total). 27.376 són comunitaris i 108.076 extracomunitaris, amb un increment interanual de 29.702 i mensual de 2.724. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (66.431), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 38.378.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de febrer de 2010: 486.305, amb un increment interanual del 38,7 %. 137.268 aturats són comunitaris i 349.037 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 15,19 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,50 % si es tracta de la prestació contributiva, del 19,37% en cas de subsidi, 7,85 % en la renda activa d’inserció, i 1,54 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de febrer amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 15,85 al 13,50 % (un descens del 14,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 12,12 al 19,37 % (un 59,8 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (19,37 %) és a prop de superar els sis punts si el comparem amb al dels qui cobren la prestació contributiva (13,50 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 50,0 % del estrangers comunitaris i el 42,9 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 47,9 i el 54,8 % respectivament. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de febrer, un total de 3.201.028, el 51 % reben prestacions contributives i el 49 % prestacions assistencials (41 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 3 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 80,55 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 353,1 milions d’euros, un 12,2 % de la despesa total (increment interanual del 11,6 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,13 %), seguida de Barcelona (15,57 %), Alacant (5,29 %), València (5,14 %), Illes Balears (4,91 %), Múrcia (4,43 %), Girona (3,65 %), Màlaga (3,60 %), Tarragona (3,43 %), Almeria (3,12 %), Saragossa (2,93 %), i Las Palmas (2,91 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (109.038, 22,42 %, amb un increment de 3.377 aturats sobre el mes anterior). Els romanesos mantenen la segona posició (61.206, 12,59 %, i els equatorians la tercera (60.338, 12,41 %). En quart lloc trobem els colombians (33.849, 6,96 %) i en cinquè els italians (14.569, 3,00 %). Cal fer esment del fet que els aturats italians ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels peruans (14.382, 2,96 %) i dels búlgars (13.661, 2,81 %).

No hay comentarios: