martes, 2 de marzo de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de febrer.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 2 de març.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de febrer ha estat de 1.817.985, amb 11.112 persones d’augment sobre el mes anterior i que trenca la tendència negativa dels sis mesos anteriors. Aquest increment s’ha degut al produït en el règim general (10.917), i també en el del personal al servei de la llar familiar (1.931). D’altra banda, hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 211.261 afiliats el mes de febrer del 2009 als actuals 194.963) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 172.147 a 177.545).

Durant el mes de febrer el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 540.259, mentre que el d’estrangers es reduí en 54.966. Cal destacar que es tracta del setzè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de febrer, i les de prestacions corresponents al mes de gener que han estat fetes pel Ministeri de Treball i Immigració també avui.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 603.719 (14,62 % del total). 190.242 són comunitaris i 413.477 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 130.628 i 19.266, respectivament. En les dades del mes de febrer destaca el creixement de l’atur en el sector primari, un 9,23 % sobre el mes de gener, i també el de les persones sense ocupació anterior (11,72 %, de 47.469 a 53.034).

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 132.728 (22,22 % del total). 27.273 són comunitaris i 105.455 extracomunitaris, amb un increment interanual de 32.431 i mensual de 4.558. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (66.060), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 38.115.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de gener de 2010: 478.122, amb un increment interanual del 44,6 %. 136.148 aturats són comunitaris i 341.974 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 15,13 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 13,87 % si es tracta de la prestació contributiva, del 19,10 % en cas de subsidi, 7,60 % en la renda activa d’inserció, i 1,61 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de gener amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 16,08 al 14,1 % (un descens del 13,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 11,16 al 19,10 % (un 71,1 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (19,10 %) es superior en més de cinc punts al dels qui cobren la prestació contributiva (13,87 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

El mes de gener de l’any 2009 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 88,7 % (contributives), 10,5 % (subsidi), 0,5 (Renda Activa d’Inserció) i 0,3 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de 20 punts (68,7 %), mentre que el dedicat al subsidi ha crescut fins el 30,1,4 %. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions, la distribució és del 75,5 i 20,4 % respectivament.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 53,4 % del estrangers comunitaris i el 46,0 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 44,5 i el 51,7 % respectivament, i es tracta del segon primer mes on el nombre de beneficiaris estrangers de prestacions no contributives (51,7 % de subsidi, 0,7 del regim agrari i 1,6 % de la renda activa d’inserció) depassa el nombre de perceptors de prestacions contributives. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de gener, un total de 3.160.567, el 53 % reben prestacions contributives i el 47 % prestacions assistencials (39 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 3 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 81,67 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 353,5 milions d’euros, un 12,1 % de la despesa total (increment interanual del 16,4 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,11 %), seguida de Barcelona (15,84 %), Illes Baleares (5,35 %), Alacant (5,12 %), València (4,74 %), Múrcia (4,26 %), Girona (3,89 %), Málaga (3,62 %), Tarragona (3,47 %), Almeria (3,163 %), Saragossa (2,91 %), i Las Palmas (2,91 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (105.761, 22,12 %, amb un increment de 6.136 aturats sobre el mes anterior). Els romanesos mantenen la segona posició (59.414, 12,43 %, i els equatorians la tercera (59.207, 12,38 %). En quart lloc trobem els colombians (33.251, 6,96 %) i en cinquè els italians (14.769, 3,09 %). Cal fer esment del fet que els aturats italians ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels peruans (14.185, 2,97 %) i dels portuguesos (13.290, 2,78 %).

1 comentario:

Antonio dijo...

Una pregunta que me hago de forma recurrente, ¿los datos de afiliación, son de altas?.

Me explicaré. entiendo que afiliarse a la Seguridad Social es registrarse y que te den un NAF, para eso está el modelo TA1 y las altas, las bajas y variaciones de datos de los trabajadores en las empresas, son otra cosa modelo TA2.

A mi me afiliaron cuando estaba en el Instituto. ¿significa eso que los datos de afiliaciiones no tienen relación con la laboralidad de las personas? ¿en que me estoy equivocando?

Gracias.