martes, 2 de febrero de 2010

La immigració i les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social del mes de gener.

1. En primer lloc, faig referència a les dades d'afiliació a la Seguretat Social fetes públiques pel Ministeri de Treball i Immigració avui dimarts 2 de febrer.

Una qüestió metodològica prèvia important: a partir del mes de juliol de l’any 2.008 les dades solament inclouen las mitges del mes, però no les del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet fins el mes de juny. Es a dir, les dades publicades avui inclouen informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos de gener a juny de l’any 2.008 també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.

Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:

La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de gener ha estat de 1.806.873, amb un descens de 41.474 persones sobre el mes anterior. Per règims cal destacar que s’ha produït una molt important disminució d’afiliació en el general (42.585) i un petit augment en l’agrari (2.154). També hem de fer esment del fet que es segueix reduint el nombre d’afiliats en el regim d’autònoms (que ha passat de 216.814 afiliats el mes de gener del 2009 als actuals 195.750) i s’incrementa en el mateix període l’afiliació en el regim del personal al servei de llar familiar (de 170.784 a 175.614).

Durant el mes de gener el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 635.732, mentre que el d’estrangers es reduí en 69.485. Cal destacar que es tracta del quinzè mes consecutiu on es produeix aquesta reducció del nombre d’afiliats estrangers en sèrie interanual.

Cal recordar que a partir del mes de gener de 2007 els treballadors romanesos i búlgars han passat al grup de comunitaris, per la entrada dels seus països a la Unió Europea.

2. Analitzo a continuació les dades sobre demandants d’ocupació, atur registrat i contractes que corresponen al mes de gener, i les de prestacions corresponents al mes de desembre que han estat fetes pel Ministeri de Treball i Immigració també avui.

Les dades més destacades son les següents:

A) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur: 584.453 (14,43 % del total). 185.836 són comunitaris i 398.617 extracomunitaris. S’ha produït un increment interanual i mensual de 134.948 i 17.936, respectivament. En les dades del mes de gener destaca el creixement de l’atur en el sector de serveis, un 4,57 % sobre el mes de desembre, passant de 280.385 a 293.200 aturats.

B) Nombre de treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 128.170 (21,95 % del total). 26.684 són comunitaris i 101.486 extracomunitaris, amb un increment interanual de 34.679 i mensual de 4.907. L’atur es concentra majoritàriament en el sector dels serveis en les quatre demarcacions territorials catalanes (63.861), i l’atur en el sector de la construcció es situa en 37.623.

C) Nombre de treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur el mes de desembre de 2009: 454.656, amb un increment interanual del 45,7 %. 130.850 aturats són comunitaris i 323.806 són extracomunitaris. Aquest nombre suposa el 14,96 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 14,21 % si es tracta de la prestació contributiva, del 18,65 % en cas de subsidi, 7,44 % en la renda activa d’inserció, i 1,64 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.

Si comparem les dades de desembre amb les dels onze mesos anteriors s’observa un descens de la població acollida a prestació contributiva i un increment de la població perceptora del subsidi i de la renda activa d’inserció. Hi ha una altra dada que convé tenir en consideració per analitzar els canvis que s’estan produint en la percepció de prestacions per part dels estrangers: en sèrie interanual, la prestació contributiva ha passat del 16,29 al 14,21 % (un descens del 12,8 % en sèrie interanual), i el subsidi ha experimentat un increment espectacular del 10,45 al 18,65 % (un 78,4 % en sèrie interanual). Es a dir, el nombre d’aturats estrangers que cobren el subsidi de desocupació sobre el total de la població perceptora (18,65 %) es superior en més de quatre punts al dels qui cobren la prestació contributiva (14,20 %), i la tendència és a un increment d’aquesta diferència.

El mes de desembre l’any 2008 la distribució de la despesa dels beneficiaris estrangers per tipus de prestació era del 89,2 % (contributives), 9,9 % (subsidi), 0,5 (Renda Activa d’Inserció) i 0,4 % (subsidi agrari). Tot just un any després, el percentatge de la despesa de les prestacions contributives ha sofert un descens de més de 18 punts (71,4 %), mentre que el dedicat al subsidi ha crescut fins el 27,4 %. Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions, la distribució és del 76,5 i 19,5 % respectivament.

Si analitzem quins aturats cobren els diferents tipus de prestacions, podem comprovar que les contributives suposen el 56,8 % del estrangers comunitaris i el 49,0 % dels no comunitaris, i que el nombre de perceptors del subsidi suposa ja el 41,1 i el 48,6 % respectivament, i es tracta del primer mes on el nombre de beneficiaris estrangers de prestacions no contributives (48,6 de subsidi, 0,8 del regim agrari i 1,7 % de la renda activa d’inserció) depassa el nombre de perceptors de prestacions contributives . Pel que fa a les dades del conjunt de la població perceptora de prestacions el mes de desembre, un total de 3.034.712, el 54 % reben prestacions contributives i el 46 % prestacions assistencials (37 % subsidi, 5 % protecció del regim agrari, i 4 % RAI).

El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 80,25 %. La despesa total per als aturats estrangers és de 342,6 milions d’euros, un 12,4 % de la despesa total (increment interanual del 19,1 %).

D) Pel que fa al nombre de perceptors estrangers la província de Madrid és la primera (16,16 %), seguida de Barcelona (15,85 %), Illes Baleares (5,48 %), Alacant (5,08 %), València (4,66 %), Múrcia (4,11 %), Girona (3,95 %), Málaga (3,62 %), Tarragona (3,40 %), Almeria (3,13 %), Saragossa (2,94 %), i Las Palmas (2,92 %).

E) Per nacionalitats, els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (99.625, 21,91 %, amb un increment de 4.270 aturats sobre el mes anterior). Els romanesos passen a ocupar la segona posició (58.861, 12,51 %, amb un increment 6.221. perceptors), i els equatorians baixen a la tercera (55.805, 12,27 %). En quart lloc trobem els colombians (31.688, 6,97 %) i en cinquè els italians (14.235, 3,13 %). Cal fer esment del fet que els aturats italians ocupen el cinquè lloc en nombre de perceptors de prestacions, per davant dels peruans (13.260, 2,92 %) i dels portuguesos (12.985, 2,86 %).

No hay comentarios: