viernes, 15 de enero de 2010

Recomanacions de la Taula de Ciutadania i Immigració sobre l'empadronament de persones estrangeres.

El Butlletí electrònic número 46 de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, publicat ahir dijous, recull les “Recomanacions de la Taula de Ciutadania i Immigració sobre l'empadronament de persones estrangeres” aprovades en la sessió del 26 d’octubre de 2.009. Reprodueixo l’apartat sobre els documents que s’han de presentar per a l’empadronament i recomano la lectura de tot el text, atès el debat que s’ha suscitat arran de la polèmica per la decisió de l’ajuntament de Vic de revisar els seus criteris d’empadronament a la localitat.

“Recomanacions:

Inscripció al padró municipal i certificat d’empadronament

Per tal que el Padró reflecteixi la totalitat dels moviments demogràfics municipals cal atenir-se escrupolosament a la normativa vigent.

_ La inscripció al Padró solament pot exigir la documentació acreditativa de:

a. la identitat -a través de qualsevol document, oficial -, independentment de l’autorització de residència.

b. el lloc de residència, a través de qualsevol document que corrobori el domicili, independentment del títol d’ús de l’habitatge:

- propietari/a: escriptura pública de la propietat, contracte o rebut de subministrament (aigua, gas, electricitat) o IBI...;

- llogater/a: còpia del contracte de lloguer, contracte o rebut de subministrament (aigua, gas, electricitat,...)

Per extensió, s’han d’empadronar el cònjuge o parella de fet i els fills del titular que
convisquin en la llar.

En altres supòsits de convivència en l’habitatge, i per tal d’evitar empadronaments en cadena es recomana el consentiment del propietari/a, acreditat per escrit i acompanyat
de la fotocòpia del seu document d’identitat.

_ Si la persona que resideix en un municipi no té domicili fix, es recomana que un informe social avali aquesta circumstància, i resoldre la inscripció al Padró, assignant-li una adreça institucional.

_ Demanar altres documents, com la cèdula d’habitabilitat, dipòsits o altres, dificulta
l’empadronament, i per tant, va en detriment dels objectius del Padró.

_ En el cas que en el moment d’empadronar es detecti que en el domicili està inscrit un
nombre de persones que pot afectar els requisits d’habitabilitat, l’Ajuntament no queda eximit de fer-ne la inscripció, si la persona presenta la documentació requerida. És posteriorment a la inscripció que es derivarà la sospita de sobreocupació cap als serveis municipals competents de fer-ne la Inspecció.
_
En el moment de l’empadronament cal informar als nous veïns de la necessitat de
comunicar qualsevol canvi de les dades al Padró municipal.

_ En el cas que la persona estrangera no tingui autorització de residència permanent s’ha
d’informar-lo de la necessitat de renovar la inscripció abans dels dos anys, segons marca la normativa vigent.

_ La inscripció al Padró, com a servei bàsic del municipi, es tramita en el mateix moment que se sol•licita i es presenta la documentació requerida. En el cas que hi hagi dificultats lingüístiques o calgui documents addicionals, es pot establir un termini per suplir-los.

_ El volant o justificant d’empadronament s’emet immediatament, sense la necessitat que l’interessat es personi altre cop”.

No hay comentarios: